Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in Eforie Sud, str Progresului nr 1 ,   organizează concurs  de recrutare in perioada 29.08.-31.08.2016 pentru ocuparea  funcţiei publice vacanta de inspector, clasa I, gradul profesional debutant  din cadrul Serviciului Afaceri Externe si Protocol din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Concursul de recrutare constă în 3 etape:

  • selecţia dosarelor
  • proba scrisă
  • interviul

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul  Primariei Orasului Eforie

-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere

-proba scrisa se va desfăşura în data de 29.08.2016 ora 10.00

-interviul se va desfăşura în data de 31.08.2016 ora 13.00

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Compartimentul  Resurse Umane în termen de 20 zile de la data de 29.07.2016 , data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial, partea a-III-a.

Dosarul de inscriere  va cuprinde următoarele documente, conform  prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi actualizată:

–  formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
– copia actului de identitate,
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice

– cazierul judiciar

-adeverinţă care să ateste  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

-Declaraţia pe propria răspundere  sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 29.08.2016 la sediul Primăriei Oraşului Eforie din strada Avram Iancu nr 3, ora 10.00, iar interviul va avea loc în data de 31.08.2016, ora 13.00 la acelaşi sediu.

Candidatii trebuie sa indeplineasca  conditiile generale prevazute  de art 54 din legea nr 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile  si completarile ulterioare, precum si urmatoarele conditii de studii si de vechime in specialitatea studiilor:

postul vacant Conditii studii Conditii vechime in specialitatea studiilor
Inspector, clasa I, gradul profesional debutant Studii superioare  de lunga durata, absolvite  cu diploma de licenta sau echivalenta, fara specializare ( in toate domeniile stiintelor: ingineresti, economice, juridice, socio-umane, social politice, stiintele naturii…etc…) Fara vechime

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 interior 107.

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie  vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional  debutant  în cadrul  Serviciului Afaceri Externe şi Protocol

  • Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale;
  • Legea nr. 188/1999, republicată şi actualizată, privind Statutul functionarilor publici;
  • Legea nr 7/2004, republicată şi actualizată, privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
  • Legea nr 544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public

 

  • Hotararea nr 399/27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020

Ghidul solicitantului (general) POR 2014-2020 ( poate fi   accesat pe pagina : http://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional)

–  acord parteneriat 2014-2020. aprobat de Comisia Europeana (poate fi  accesat pe: http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat)

 

Skip to content