Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in str Progresului nr 1, Eforie Sud,  organizează concurs  de recrutare in perioada 15.01.2019 – 23.01.2019 pentru ocuparea unei funcţii publice de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional debutant  din cadrul Compartimentului Contracte si Proceduri Achizitii – Directia Economica  din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

Concursul de recrutare constă în 3 etape:

 • selecţia dosarelor
 • proba scrisă
 • interviul

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 03.01.2019 , la sediul  Primariei Orasului Eforie

-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere

-proba scrisa se va desfăşura în data de 15.01.2019 ora 10.00, la sediul Primariei din strada Avram Iancu nr 3

-interviul se susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

 

Dosarul de înscriere  va cuprinde următoarele documente, conform  prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi actualizată:

–  formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;

– curriculum vitae, modelul comun European;
– copia actului de identitate;
– copii ale diplomelor de studii,  certificatelor și altor documente  care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

– copia adeverinţei care atestă  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere.In acest caz, candidatul declarant admis la selectia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire).

-Declaraţia pe propria răspundere  sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Condiţiile de participare la concurs  sunt următoarele:

Condiţiile generale pentru participarea la concurs sunt prevăzute în articolul 54 din Legea nr 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată.

Condiţiile specifice privind ocuparea posturilor sus-mentionate sunt:

 • pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenta
 • vechime în specialitatea studiilor : fara vechime

Atributiile prevazute in fisa postului   precum si Bibliografia sunt  anexate prezentului  anunt

 

Coordonate de contact: Primaria Orasului Eforie, str Progresului nr 1, Eforie Sud, telefon 0241 748633, fax 0241 748949, email: secretariat@primariaeforie.ro.

Persoana de contact: Gheorghe Gabriela Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane, telefon 0241/ 748633 nterior 107.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 interior 107 .

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

 • Constituţia României
 • Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale
 • Legea nr. 188/1999, republicată şi actualizată, privind Statutul functionarilor publici
 • Legea nr 7/2004, republicată şi actualizată, privind codul de conduită al funcţionarilor publici
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodolgoce de aplicare a Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea a 3-a “Prevederi referitoare la investiţiile publice locale”;
 • OUG nr. 39/10.05.2018 privind parteneriatul public-privat, publicată în Monitorul Oficial 427 din 18 mai 2018;
 • OUG nr. 45/24.05.2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice publicată în Monitorul Oficial 459 din 4 iunie 2018.

 

 

 

1.     A T R I B U Ţ I I L E    P O S T U L U I:
a)     sarcini de bazǎ (60 % din timpul de lucru) – atribuţii şi responsabilitǎţi specifice scopului principal al postului:

–         întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/ reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;

–          elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, programul anual al achiziţiilor publice şi, dacă este cazul, strategia anuală de achiziţii;

–         elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a strategiei de contractare, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs şi a strategiei de contractare, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;

–          îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege;

–         aplică şi finalizează procedurile de atribuire;

–         realizează achiziţiile directe;

–         constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;

 

–         solicită compartimentelor de specialitate referate de necesitate cu privire la lucrarile, serviciile si produsele ce se vor achiziţiona in anul urmator celui  curent pentru a fi incluse in planul de achizitii ;

–         verifica daca referatele respective cuprind  scopul , valoarea estimata  si data previzionată a achiziţiei;

–         încadreaza lucrările, serviciile şi produsele pe coduri C.P.V. ;

–         întocmeşte Note de fundamentare a procedurilor de achiziţie;

–         participă la licitatiile privind achiziţiile publice;

–          urmareşte derularea achizitiilor conform Planului de achiziţii;

–         întocmeşte situaţii şi raportări către ANAP/SEAP La termenele prevăzute de legislaţia învigoare, cu respectarea cerinţelor specifice pentru acestea.

b) sarcini generale (20 % din timpul de lucru) – atribuţii şi responsabilitǎţi generale:
–         întocmeşte proiecte de hotǎrâre şi/sau rapoarte pentru şedinţele consiliului local;

–         întocmeşte note justificative şi propuneri pentru bugetul de venitul şi cheltuieli al oraşului Eforie, pentru rectificǎri bugetare (în cazul în care bugetul a fost deja adoptat), pentru programul anual de investiţii şi pentru programul anual de achiziţii publice;

–         întocmeşte rapoarte, statistici, monitorizǎri, declaraţii etc. solicitate de cǎtre alte instituţii sau instituite prin legislaţia în vigoare şi rǎspunde de expedierea acestora la termenele solicitate;

–         cunoaşte, respectă şi aplică întocmai legislaţia în cadrul atribuţiunilor de serviciu;

–         cunoaşte, respectǎ şi aplicǎ întocmai prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Primǎriei Eforie, prevederile Regulamentului de Ordine Interioarǎ, procedurile de lucru instituite prin Dispoziţii ale Primarului (procedura privind circulaţia şi redactarea corespondenţei, procedura privind ALOP etc.);

–         certificǎ, prin semnǎtura olografǎ aplicatǎ pe orice înscris (document, act, scrisoare, adresǎ etc.) întocmit (sau redactat), temeinicia (realitatea, veridicitatea, exactitatea etc.) tuturor datelor consemnate în înscrisurile respective;

–         furnizează de îndata informaţiile, lucrările etc. solicitate pentru întocmirea proiectelor cu finanţare europeană , guvernamentală etc. precum şi pentru întocmirea apărărilor în instanţele de judecată în procesele unde suntem parte.

–         rezolvǎ corespondenţa repartizatǎ cu respectarea prevederilor legale în vigoare precum şi cu respectarea regulamentului şi procedurilor interne;

–         întomeşte raportǎri periodice cu privire la activitatea desfǎşuratǎ pe care la înainteazǎ conducǎtorului ierarhic;

–         respectă programul de lucru şi programul cu publicul;

–         anunţă în scris orice situaţii care reclamă absenţa din sediu în timpul programului fie în interes de serviciu, fie în interes personal;

–         adoptă, în relaţiile cu colegii şi cu publicul, o conduită morala conformă cu prevederile legale în vigoare;

–         în cazul în care constatǎ cǎ unul dintre colegii de serviciu încalcǎ prevederile legale în vigoare sau procedurile interne de lucru, are obligaţia de a sesiza, imediat, în scris conducerea (sau comisia de disciplinǎ) asupra acestui aspect;

–         în cazul în care constatǎ cǎ, datoritǎ unor modificǎri survenite în legislaţie, unele proceduri de lucru interne conţin prevederi care contravin legislaţiei în vigoare sau trebuie modificate pentru a fi conforme cu noile prevederi legale, are obligaţia de a înştiinţa imediat, în scris, conducerea;

–         participǎ la testǎrile periodice pentru verificarea nivelului de pregǎtire profesionalǎ;

–         participǎ la cursurile de perfecţionare la care este trimis de institiţie;

–         desfǎşurarea, în timpul programului de lucru stabilit, a activitǎţilor de natura profesionalǎ, care ţin strict de postul pe care îl ocupǎ;

–         se prezintǎ la locul de muncǎ în ţinutǎ adecvatǎ;

–         are obligaţia sǎ poarte ecusonul la locul de muncǎ;

–         rǎspunde pentru respectarea secretului de serviciu;

–         are obligaţia sǎ stabileascǎ relaţii de colaborare cu personalul de specialitate din celelalte compartimente;

–         rǎspunde pentru furnizarea informaţiilor cu caracter fiscal cu privire la patrimoniul sau debitele contribuabililor, în scris sau verbal, doar în cazurile prevazute de lege;

–         rǎspunde de luarea mǎsurilor contravenţionale şi/sau de sesizare a organelor de urmǎrire penalǎ în cazurile de evaziune fiscalǎ;

–         raporteazǎ periodic activitatea desfǎşuratǎ şi rezultatele acesteia;

–         anunţǎ în scris orice acte sau fapte care împiedicǎ realizarea corectǎ şi la timp a sarcinilor de serviciu;

–         informeazǎ imediat, în scris, şeful direct în legǎturǎ cu problemele apǎrute în activitate;

c) sarcini administrative (10 % din timpul de lucru): 
–         întreţine şi exploatează corect inventarul din dotare;

–         participǎ ca membru în comisii de recepţie a lucrǎrilor, serviciilor sau produselor achiziţionate de cǎtre Primǎria Eforie sau de cǎtre instituţiile publice subordonate Primǎriei precum şi in orice alte comisii în care este numit prin dispoziţii ale primarului sau decizii/note interne ale conducǎtorilor;

–         rǎspunde de integritatea tuturor documentelor aflate în pǎstrare, de inventarierea şi predarea acestora la arhivǎ în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

–         rǎspunde de pǎstrarea în condiţii corespunzǎtoare a tuturor copiilor actelor întocmite şi expediate, precum şi arhivarea actelor clasate;

–         întocmeşte referate de necesitate pentru achiziţia de produse, lucrǎri sau servicii;

–         menţine ordinea şi curǎţenia la locul de muncǎ;

–         respectǎ mǎsurile de securitate şi sǎnǎtate în munca în instituţie;

 

 

 

Skip to content