Primăria Oraşului Eforie organizează concurs de recrutare in perioada 15.12.2015-17.12.2015 pentru ocuparea funcţiei publice vacanta de inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Afaceri Externe si Protocol din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Concursul de recrutare constă în 3 etape:
– selecţia dosarelor
– proba scrisă
– interviul
Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primariei Orasului Eforie (până la data de 2 decembrie 2015)
-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere
-proba scrisa se va desfăşura în data de 15.12.2015 ora 9.00
-interviul se va desfăşura în data de 17.12.2015 ora 13.00

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Compartimentul Resurse Umane în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial, partea a-III-a. (termen limita 02.12.2015)
Dosarul de inscriere va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi actualizată:
– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
– copia actului de identitate,
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor nbecesare ocupării funcţiei publice
– cazierul judiciar
-adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
-Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 15.12.2015 la sediul Primăriei Oraşului Eforie, ora 9.00, iar interviul va avea loc în data de 17.12.2015, ora 13.00 la acelaşi sediu.
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art 54 din legea nr 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si urmatoarele conditii de studii si de vechime in specialitatea studiilor:

– studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice, ingineresti, juridice sau administratie publica

-vechime in specialitatea studiilor- min 1 an

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633

BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacanta de inspecto, clasa I, grad profesional  asistent in cadrul Serviciului Afaceri Externe si Protocol

– Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale
– Legea nr. 188/1999, republicată şi actualizată, privind Statutul functionarilor publici
– Legea nr 7/2004, republicată şi actualizată, privind codul de conduită al funcţionarilor publici
– Hotararea Guvernului nr 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile ulterioare
– Legea nr 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania
– Hotararea Guvernului nr 1115/2004 privind elaborarea in parteneriat a Planului National de Dezvoltare, actualizata
– -Hotararea Guvernului nr 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale

 

Skip to content