Primăria Oraşului Eforie organizează concurs de recrutare in perioada 05.10.2015-07.10.2015 pentru ocuparea funcţiei publice vacanta de inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Afaceri Externe, si Protocol din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Concursul de recrutare constă în 3 etape:
– selecţia dosarelor
– proba scrisă
– interviul

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primariei Orasului Eforie (pana la 23.09.2015)
-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere
-proba scrisa se va desfăşura în data de 05.10.2015 ora 9.00
-interviul se va desfăşura în data de 07.10.2015 ora 13.00
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Compartimentul Resurse Umane în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial, partea a-III-a. (termen limita 23.09.2015)                     Dosarul de inscriere va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi actualizată:
– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
– copia actului de identitate,
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor nbecesare ocupării funcţiei publice
– cazierul judiciar
-adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
-Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art 54 din legea nr 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si urmatoarele conditii de studii si de vechime in specialitatea studiilor:
-Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice, ingineresti, juridice sau administratie publica

– vechime in specialitatea studiilor- min 1 an
Bibliografia propusă este anexata prezentei .
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633.

 

 

BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, gradul professional asistent în cadrul          Serviciului Afaceri Externe şi Protocol
– Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale;
– Legea nr. 188/1999, republicată şi actualizată, privind Statutul functionarilor publici;
– Legea nr 7/2004, republicată şi actualizată, privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
– Hotararea Guvernului nr 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările ulterioare;
– Legea nr 315/2004 privind dezvoltarea regională în Romania;
– Hotararea Guvernului nr 1115/2004 privind elaborarea În parteneriat a Planului Naţional de Dezvoltare, actualizată
– Hotararea Guvernului nr 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operationale;

 

Skip to content