Primăria Oraşului Eforie  organizează concurs  de recrutare in perioada 28.06.2016 – 30.06.2016 pentru ocuparea  funcţiei publice vacanta de inspector, clasa I, gradul profesional principal  din cadrul Compartimentului Urbanism si Disciplina in constructii  din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Concursul de recrutare constă în 3 etape:

 • selecţia dosarelor
 • proba scrisă
 • interviul

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul  Primariei Orasului Eforie

-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere

-proba scrisa se va desfăşura în data de 28.06.2016 ora 10.00

-interviul se va desfăşura în data de 30.06.2016 ora 13.00

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Compartimentul  Resurse Umane în termen de 20 zile de la data de 27.05.2016 , data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial, partea a-III-a.

Dosarul de inscriere  va cuprinde următoarele documente, conform  prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi actualizată:

–  formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
– copia actului de identitate,
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice

– cazierul judiciar

-adeverinţă care să ateste  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

-Declaraţia pe propria răspundere  sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 28.06.2016 la sediul Primăriei Oraşului Eforie, ora 10.00, iar interviul va avea loc în data de 30.06.2016, ora 13.00 la acelaşi sediu.

Candidatii trebuie sa indeplineasca  conditiile generale prevazute  de art 54 din legea nr 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile  si completarile ulterioare, precum si urmatoarele conditii de studii si de vechime in specialitatea studiilor:

postul vacant Conditii studii Conditii vechime in specialitatea studiilor
Inspector, clasa I, gradul profesional principal Studii superioare  de lunga durata, absolvite  cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti- specializarea constructii civile , arhitectura sau urbanism 5 ani

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633

 

BIBLIOGRAFIE

 • Constituţia României
 • Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale
 • Legea nr. 188/1999, republicată şi actualizată, privind Statutul functionarilor publici
 • Legea nr 7/2004, republicată şi actualizată, privind codul de conduită al funcţionarilor publici
 • Legea nr. 50/1991 actualizata si republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 actualizata si republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
 • HGR nr. 525/1996 actualizat pentru aprobarea regulamentului general de urbanism;
 • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
 • Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, republicata si actualizată
 • Legea nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in constructii;
 • Legea nr. 184/12.04.2001 privind organizarea si executarea profesiei de arhitect;
 • Legea nr. 119/2005 privind aprobarea O.U.G. nr. 122/2004 pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
Skip to content