Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in str Progresului nr 1, Eforie Sud,  organizează concurs  de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a  unei funcţii publice de executie vacanta de politist local, clasa I, grad profesional asistent  din cadrul Serviciului Politie Locala

 

În vederea participării la concurs și a ocupării funcțiilor publice menționate, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice:

 Condiţii generale pentru participarea la concurs sunt prevăzute în articolul 465 alin (1) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie.
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţiile specifice : pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în urmatoarele domenii:

 • domeniul fundamental- ştiinţe sociale , ramura de ştiinţe – stiinte juridice, domeniul de licenţă – drept, specializarea – drept
 • domeniul fundamental -știinte sociale, ramura de ştiinţe- stiințe administrative  -domeniul de licenţă – stiinte administrative, specializarea – politie locala
 • domeniul fundamental matematica și stiintele naturii  , ramura de știință – știința mediului , domeniul de licență  știința mediului, specializare ”Ecologie  si protectia mediului”
 • vechime în specialitatea studiilor – 1 an vechime
 • posesor permis de conducere categoria B

Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive :

 • selecţia dosarelor
 • proba scrisă
 • interviul

– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in perioada 22.11.2019- 11.12.2019 , la sediul  Primariei Orasului Eforie din strada Progresului nr 1 , loc.  Eforie Sud

-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere;

-proba scrisa se va desfăşura în data de 23.12.2019 ora 10.00, la sediul Directiei Economice a  Primariei Eforie  din Eforie Sud, strada Avram Iancu nr 3

-interviul se susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise ; data interviului va fi afișată odată cu rezultatele la proba scrisă

În vederea participării la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs, care trebuie să  cuprindă:

–  formularul de înscriere;

– curriculum vitae, modelul comun European;
– copia actului de identitate;
– copii ale diplomelor de studii,  certificatelor și altor documente  care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

– copia adeverinţei care atestă  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere.In acest caz, candidatul declarant admis la selectia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire).

-Declaraţia pe propria răspundere  sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Atribuțiile postului  precum și bibliografia sunt anexate prezentului  anunt

Coordonate de contact: Primaria Orasului Eforie, str Progresului nr 1, Eforie Sud, telefon 0241 748633, fax 0241 748949, email: secretariat@primariaeforie.ro.

Persoana de contact: Gheorghe Gabriela Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane, telefon 0241/ 748633 interior 107.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 interior 107 .

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul organizat pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie  vacanta de politist local, clasa I, grad professional asistent din cadrul  Serviciului Politie Locala

 

 • Constituţia României
 • U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ
 • OG nr 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor , cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr 155/2010 Legea Poliției Locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 • OUG 195/2002 , privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale
 • Legea nr 61/1991, republicata, privind sanctionarea faptelor de încălcare a unor  norme  de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice
 • OG 2/2001 privind Regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
 • OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor , valorilor si protectia persoanelor, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HCL 257/28.11.2018 privind regulamentul pentru îmbunătățirea activităților de gospodărire și înfrumusețare a orașului Eforie și reglementarea activităților comeciale
 • HCL 202/04.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în orașul Eforie
 • ATRIBUTIILE POSTULUI
 1. a) sarcini de bază (80 % din timpul de lucru)

În domeniul ordinii și liniștii publice și pază a bunurilor , are următoarele atribuții:

 1. informează de îndată conducerea Poliției Locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază și menținere a ordinii publice;
 2. întocmește zilnic nota cu activitățile desfășurate și o prezintă Șefului Poliției Locale:

În domeniul circulației pe drumurile publice, are următoarele atribuții

 1. asigură continuitatea dispozitivului rutier în zona de competență,
 2. propune prin Șeful Poliției Locale , Șefului serviciului rutier, respectiv al Brigăzii Rutiere din cadrul Poliției Române, în situații deosebite, luarea unor măsuri de reglementare, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;
 3. însușirea, cunoașterea și aplicarea întocmai a prevederilor legislației rutiere;
 4. este obligat să poarte uniforma specifică cu înscrisuri și însemne distinctive, conform prevederilor legale;
 5. întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale.

În domeniul disciplina în construcții și afișaj stradal, are următoarele atribuții:

 1. informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele survenite în activitatea zilnică;
 2. să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite;
 3. întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale.

În domeniul protecției mediului, are următoarele atribuții:

1. cunoaște și aplică întocmai prevederile legale;

2.informează de îndată conducerea Poliției Locale despre toate evenimentele survenite în activitatea zilnică;

3.să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite;

4.întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale.

În domeniul activitate comercială, are următoarele atribuții:

 1. cunoaște și aplică întocmai prevederile legale;
 2. informează de îndată conducerea Poliției Locale despre toate evenimentele survenite în activitatea zilnică;
 3. să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite;
 4. întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale În În domeniul evidența persoanelor, are următoarele atribuții:
 5. cunoaște și aplică întocmai prevederile legale;
 6. informează de îndată conducerea Poliției Locale despre toate evenimentele survenite în activitatea zilnică;
 7. să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite;
 8. întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale
 9. Sarcini generale 10% din timpul de lucru:

-cunoaște, respectă și aplică întocmai prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei , prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, procedurile de lucru instituite prin Dispoziții ale Primarului;

-rezolvă corespondența repartizată cu respectarea prevederilor legale în vigoare precum și cu respectarea regulamentului și procedurilor interne , întomește raportări periodice cu privire la activitatea desfășurată pe care la înaintează conducătorului ierarhic;

-respectă programul de lucru și programul cu publicul:

-anunță în scris orice situații care reclamă absența din sediu în timpul programului fie în interes de serviciu, fie in interes personal:

-adoptă, în relațiile cu colegii și cu publicul. o conduită morala conformă cu prevederile legale în vigoare; în cazul în care constată că unul dintre colegii de serviciu încalcă prevederile legale în vigoare sau procedurile interne de lucru. are obligația de a sesiza, imediat, în scris conducerea , –

-participă la testările periodice pentru verificarea nivelului de pregătire profesională; participă la cursurile de perfecționare la care este trimis de institiție; desfășoară, în timpul programului de lucru stabilit, activitățile de natura profesională, care țin strict de postul pe care îl ocupă;

-se prezintă la locul de muncă în ținută adecvată; are obligația să poarte ecusonul la locul de muncă;

-răspunde pentru respectarea secretului de serviciu;

– raportează periodic activitatea proprie desfășurată;

 1. sarcini administrative (5 % din timpul de lucru):

-întreține și exploatează corect inventarul din dotare;

-răspunde de păstrarea în condiții corespunzătoare a tuturor copiilor actelor întocmite

-menține ordinea și curățenia la locul de muncă;

-cunoaște și respectă măsurile de securitate și sănătate în muncă (inclusiv protecție împotruva incendiilor) din instituție.

 1. alte sarcini (5 % din timpul de lucru):

-întocmește orice alte lucrări dispuse de către conducerea instituției;

-efectuează deplasări pe teren în interesul serviciului,la solicitarea conducătorilor ierarhici.

-Informează permanent Seful Serviciu)ui de apariția evenimentelor de orce natură.

 

 

 

Skip to content