Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in str Progresului nr 1, Eforie Sud,  organizează concurs  de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a  unei funcţii publice de executie vacanta de referent, clasa III, grad profesional superior  din cadrul Biroului Executari Silite – Directia Economica:

 

În vederea participării la concurs și a ocupării funcțiiei publice menționate, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice:

Condiţii generale pentru participarea la concurs sunt prevăzute în articolul 465 alin (1) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie.
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţiile specifice : pregătirea de specialitate: studii liceale , respectiv studii medii liceale , finalizate cu diploma de bacalaureat

 • vechime în specialitatea studiilor : 7 ani

 

Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive :

 • selecţia dosarelor
 • proba scrisă
 • interviul

– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in perioada 09.10.2019- 28.10.2019 , la sediul  Primariei Orasului Eforie din strada Progresului nr 1 , loc.  Eforie Sud

-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere;

-proba scrisa se va desfăşura în data de 12.11.2019 ora 10.00, la sediul  din Eforie Sud, strada Avram Iancu nr 3

-interviul se susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise ; data interviului va fi afișată odată cu rezultatele la proba scrisă

În vederea participării la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs, care trebuie să  cuprindă:

–  formularul de înscriere;

– curriculum vitae, modelul comun European;
– copia actului de identitate;
– copii ale diplomelor de studii,  certificatelor și altor documente  care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

– copia adeverinţei care atestă  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere.In acest caz, candidatul declarant admis la selectia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire).

-Declaraţia pe propria răspundere  sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Atribuțiile postului  precum și bibliografia sunt anexate prezentului  anunt

Coordonate de contact: Primaria Orasului Eforie, str Progresului nr 1, Eforie Sud, telefon 0241 748633, fax 0241 748949, email: secretariat@primariaeforie.ro.

Persoana de contact: Gheorghe Gabriela Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane, telefon 0241/ 748633 interior 107.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 interior 107 .

 

 

 

 

Atributiile prevazute in fisa postului  :

 1. a) sarcini de bazǎ (60 % din timpul de lucru) – atribuţii şi responsabilitǎţi specifice scopului principal al postului:

– rǎspunde de recuperarea debitelor provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislaţia în vigoare şi a celor provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice de autoritǎţile administraţiei publice locale şi a amenzilor privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi a cheltuielilor de judecata stabilite prin hotarari judecatoreşti definitive si irevocabile – pentru contribuabili cu domiciliu/sediu în Eforie Nord;

– poartǎ corespondenta cu alte instituţii abilitate în vederea unei mai bune desfaşurǎri a activitǎţii;

– raporteazǎ periodic sumele încasate;

– rǎspunde pentru efectuarea operatiunilor de restituire, compensare si transferuri de sume;

– întocmeşte dosare de executare în baza titlurilor executorii transmise de catre compartimentele instituţiei;

– returneazǎ cǎtre organul emitent procesele verbale asupra cǎrora nu exista posibilitatea executǎrii silite, în vederea schimbǎrii sancţiunii amenzii cu sancţiunea obligǎrii contravenientului la prestarea unei activitǎţi în folosul comunitǎţii;

– se deplaseazǎ pe teren în vederea identificǎrii debitorilor si a bunurilor urmǎribile ale acestora;

– operează în aplicaţia informatică Pegas – modulul de executări silite operaţiunile necesare pentru derularea activitătii de executare silită a creantelor bugetare;

– încaseazǎ impozite şi taxe locale pe bazǎ de chitanţǎ electronicǎ (Pegas şi Registru de casǎ); la sfârşitul programului de lucru cu publicul colecteazǎ sumele încasate de cǎtre inspectorii din cadrul Centrului de Relaţii cu Publicul Eforie Nord, întocmeşte registrul de casǎ şi depune sumele încasate casierului principal la sediul din Eforie Sud.

 1. b) sarcini generale (20 % din timpul de lucru) – atribuţii şi responsabilitǎţi generale:

– întocmeşte proiecte de hotǎrâre şi/sau rapoarte pentru şedinţele consiliului local;

– întocmeşte note justificative şi propuneri pentru bugetul de venitul şi cheltuieli al oraşului Eforie, pentru rectificǎri bugetare (în cazul în care bugetul a fost deja adoptat), pentru programul anual de investiţii şi pentru programul anual de achiziţii publice;

– întocmeşte rapoarte, statistici, monitorizǎri, declaraţii etc. solicitate de cǎtre alte instituţii sau instituite prin legislaţia în vigoare şi rǎspunde de expedierea acestora la termenele solicitate;

– cunoaşte, respectă şi aplică întocmai legislaţia în cadrul atribuţiunilor de serviciu;

– cunoaşte, respectǎ şi aplicǎ întocmai prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Primǎriei Eforie, prevederile Regulamentului de Ordine Interioarǎ, procedurile de lucru instituite prin Dispoziţii ale Primarului (procedura privind circulaţia şi redactarea corespondenţei, procedura privind ALOP etc.);

– certificǎ, prin semnǎtura olografǎ aplicatǎ pe orice înscris (document, act, scrisoare, adresǎ etc.) întocmit (sau redactat), temeinicia (realitatea, veridicitatea, exactitatea etc.) tuturor datelor consemnate în înscrisurile respective;

– furnizează de îndata informaţiile, lucrările etc. solicitate pentru întocmirea proiectelor cu finanţare europeană , guvernamentală etc. precum şi pentru întocmirea apărărilor în instanţele de judecată în procesele unde suntem parte;

– rezolvǎ corespondenţa repartizatǎ cu respectarea prevederilor legale în vigoare precum şi cu respectarea regulamentului şi procedurilor interne;

– întomeşte raportǎri periodice cu privire la activitatea desfǎşuratǎ pe care la înainteazǎ conducǎtorului ierarhic;

– respectă programul de lucru şi programul cu publicul;

– anunţă în scris orice situaţii care reclamă absenţa din sediu în timpul programului fie în interes de serviciu, fie în interes personal;

– adoptă, în relaţiile cu colegii şi cu publicul, o conduită morala conformă cu prevederile  legale în vigoare;

– în cazul în care constatǎ cǎ unul dintre colegii de serviciu încalcǎ prevederile legale în vigoare sau procedurile interne de lucru, are obligaţia de a sesiza, imediat, în scris conducerea (sau comisia de disciplinǎ) asupra acestui aspect;

– în cazul în care constatǎ cǎ, datoritǎ unor modificǎri survenite în legislaţie, unele proceduri de lucru interne conţin prevederi care contravin legislaţiei în vigoare sau trebuie modificate pentru a fi conforme cu noile prevederi legale, are obligaţia de a înştiinţa imediat, în scris, conducerea;

– participǎ la testǎrile periodice pentru verificarea nivelului de pregǎtire profesionalǎ;

– participǎ la cursurile de perfecţionare la care este trimis de institiţie;

– desfǎşurarea, în timpul programului de lucru stabilit, a activitǎţilor de natura profesionalǎ, care ţin strict de postul pe care îl ocupǎ;

– se prezintǎ la locul de muncǎ în ţinutǎ adecvatǎ;

– are obligaţia sǎ poarte ecusonul la locul de muncǎ;

– rǎspunde pentru respectarea secretului de serviciu;

– are obligaţia sǎ stabileascǎ relaţii de colaborare cu personalul de specialitate din celelalte compartimente;

– rǎspunde pentru furnizarea informaţiilor cu caracter fiscal cu privire la patrimoniul sau debitele contribuabililor, în scris sau verbal, doar în cazurile prevazute de lege;

– rǎspunde de luarea mǎsurilor contravenţionale şi/sau de sesizare a organelor de urmǎrire penalǎ în cazurile de evaziune fiscalǎ;

– raporteazǎ periodic activitatea desfǎşuratǎ şi rezultatele acesteia;

– anunţǎ în scris orice acte sau fapte care împiedicǎ realizarea corectǎ şi la timp a sarcinilor de serviciu;

– informeazǎ imediat, în scris, şeful direct în legǎturǎ cu problemele apǎrute în activitate;

 1. c) sarcini administrative (10 % din timpul de lucru):

– întreţine şi exploatează corect inventarul din dotare;

– participǎ ca membru în comisii de recepţie a lucrǎrilor, serviciilor sau produselor achiziţionate de cǎtre Primǎria Eforie sau de cǎtre instituţiile publice subordonate Primǎriei precum şi in orice alte comisii în care este numit prin dispoziţii ale primarului sau decizii/note interne ale conducǎtorilor;

– rǎspunde de integritatea tuturor documentelor aflate în pǎstrare, de inventarierea şi predarea acestora la arhivǎ în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

– rǎspunde de pǎstrarea în condiţii corespunzǎtoare a tuturor copiilor actelor întocmite şi expediate, precum şi arhivarea actelor clasate;

– întocmeşte referate de necesitate pentru achiziţia de produse, lucrǎri sau servicii;

– menţine ordinea şi curǎţenia la locul de muncǎ;

– respectǎ mǎsurile de securitate şi sǎnǎtate în munca în instituţie;

 1. d) alte sarcini (10 % din timpul de lucru):

– întocmeşte orice alte lucrǎri dispuse de cǎtre conducerea instituţiei;

– efectuează deplasǎri pe teren în interesul serviciului;

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul organizat pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie  vacanta de referent  clasa III grad professional superior din cadrul

 

 

 • Constituţia României
 • U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ – de la art 129 la art.131 inclusiv, de la art. 154 la art 158, de la art. 369 la art.537 inclusiv
 • Legea nr 207/2015 privind codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare- tilul IX ” Impozite si taxe locale” ( de la art 453 la art 495 inclusiv)

 

 

 

Skip to content