Concurs recrutare functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior- Birou Executari Silite

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in str Progresului nr 1, Eforie Sud,  organizează concurs  de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a  unei funcţii publice de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional superior  din cadrul Biroului Executari Silite – Directia Economica.

 

În vederea participării la concurs și a ocupării funcțiilor publice menționate, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice:

 Condiţii generale pentru participarea la concurs sunt prevăzute în articolul 465 alin (1) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie.

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Condiţiile specifice : pregătirea de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

 • vechime în specialitatea studiilor : 7 ani

 

Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive :

 • selecţia dosarelor
 • proba scrisă
 • interviul

– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in perioada 11.03.2020- 30.03.2020 , la sediul  Primariei Orasului Eforie din strada Progresului nr 1 , loc.  Eforie Sud

-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere;

-proba scrisa se va desfăşura în data de 10.04.2020 ora 10.00, la sediul Centrului de Relatii cu Publicul- sala de sedinte-  din Eforie Sud, strada Avram Iancu nr 3

-interviul se susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise ; data interviului va fi afișată odată cu rezultatele la proba scrisă

În vederea participării la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs, care trebuie să  cuprindă:

–  formularul de înscriere;

– curriculum vitae, modelul comun European;
– copia actului de identitate;
– copii ale diplomelor de studii,  certificatelor și altor documente  care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

– copia adeverinţei care atestă  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere.In acest caz, candidatul declarant admis la selectia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire).

-Declaraţia pe propria răspundere  sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Atribuțiile postului  precum și bibliografia sunt anexate prezentului  anunt

Coordonate de contact: Primaria Orasului Eforie, str Progresului nr 1, Eforie Sud, telefon 0241 748633, fax 0241 748949, email: secretariat@primariaeforie.ro.

Persoana de contact: Gheorghe Gabriela Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane, telefon 0241/ 748633 interior 107.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 interior 107

 

ATRIBUȚIILE POSTULUI:

 1. sarcini de bază  — atribuții și responsabilități specifice scopului principal al postului:

-răspunde de intocmirea dosarelor de executare silita in baza titlurilor executorii transmise de către compartimentele institutiei. Titlurile executorii se înscriu într-un Borderou de adaugare a obligațiilor fiscale, iar dosarele de executare silită sunt înregistrate intr-un caiet special. Cazurile sunt introduse in programul informatic, in maxim 48 de ore de la primirea dispozitiilor de urmarire. Procedura de executare silită demarează prin emiterea de somații.Cheltuielile de executare se vor introduce în program, numai in cazul emiterii somațiilor. Deplasarea pe teren, se va efectua numai dupa primirea confirmării somației. Confirmarea primirii somatiei și numărul de înregistrare al acesteia vor fi introduse deasemenea în programul informatic.Ulterior se transmit adrese de înființare a popririi sau instituiri de sechestre.Dupa stingerea debitului cazurile vor fi inaintate pentru obținerea vizei CFP în maxim 48 de ore de la achitarea plății. Se va întocmi un referat de încheiere și o decizie de ridicare a măsurilor de executare silită pentru fiecare caz în parte, care se va semna de către șeful de birou si se va arhiva;

–  răspunde de întocmirea dosarelor de insolvență, în cazul în care suma nu este recuperată și din investigațiile efectuate reiese că debitorul nu are venituri urmăribile;

răspunde de întocmirea proceselor verbale de constatere si sancționare a contravențiilor pentru terții popriți care nu respecta prevederile legale în vigoare;

– răspunde de gestionarea și arhivarea documentelor conform reglementărilor legale în vigoare;

–  raportează periodic încasările efectuate;

– răspunde de sesizarea organelor de urmarire penală în cazurile de evaziune fiscală;

-răspunde de încasarea sumelor reprezentand taxe, impozite, accesorii creanță și alte venituri ale bugetului local, cu excepția amenzilor;

– este responsabil pentru efectuarea operațiunilor de restituire, compensare și transferuri de sume;

– se deplasează pe teren in vederea strângerii de informații referitoare la starea fiscală a debitorilor, in vederea stingerii debitelor aflate în executare silită;

–  operează documentele în baza de date și este responsabil pentru corectitudinea acestora; -instrumentează dosarele de executare silită;

 

2.sarcini generale  — atribuții și responsabilități generale:

– întocmește proiecte de hotărâre și/sau rapoarte pentru ședințele consiliului local;

–  întocmește note justificative și propuneri pentru bugetul de venitul și cheltuieli al orașului Eforie, pentru rectificări bugetare (în cazul în care bugetul a fost deja adoptat), pentru programul anual de investiții și pentru programul anual de achiziții publice;

 • cunoaște, respectă și aplică întocmai legislația în cadrul atribuțiunilor de serviciu;
 • cunoaște, respectă și aplică întocmai prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei Eforie, prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, procedurile de lucru instituite prin Dispoziții ale Primarului (procedura privind circulația și redactarea corespondenței, procedura privind ALOP etc.);
 • certifică, prin semnătura olografă aplicată pe orice înscris (document, act, scrisoare, adresă etc.) întocmit (sau redactat), temeinicia (realitatea, veridicitatea, exactitatea etc.) tuturor datelor consemnate în înscrisurile respective;
 • furnizează de îndata informațiile, lucrările etc. solicitate pentru întocmirea proiectelor cu finanțare europeană , guvernamentală etc. precum și pentru întocmirea apărărilor în instanțele de judecată în procesele unde suntem parte;
 • rezolvă corespondența repartizată cu respectarea prevederilor legale în vigoare precum și cu respectarea regulamentului și procedurilor interne;
 • întomește raportări periodice cu privire la activitatea desfășurată pe care la înaintează conducătorului ierarhic;
 • respectă programul de lucru și programul cu publicul;
 • anunță în scris orice situații care reclamă absența din sediu în timpul programului fie în interes de serviciu, fie în interes personal;
 • adoptă, în relațiile cu colegii și cu publicul, o conduită morala conformă cu prevederile legale în vigoare;
 • în cazul în care constată că unul dintre colegii de serviciu încalcă prevederile legale în vigoare sau procedurile interne de lucru, are obligația de a sesiza, imediat, în scris conducerea (sau comisia de disciplină) asupra acestui aspect;
 • în cazul în care constată că, datorită unor modificări survenite în legislație, unele proceduri de lucru interne conțin prevederi care contravin legislației în vigoare sau trebuie modificate pentru a fi conforme cu noile prevederi legale, are obligația de a înștiința imediat, în scris, conducerea;
 •  participă la testările periodice pentru verificarea nivelului de pregătire profesională;
 • participă la cursurile de perfecționare la care este trimis de institiție;
 • desfășurarea, în timpul programului de lucru stabilit, a activităților de natura profesională, care țin strict de postul pe care îl ocupă;
 • se prezintă la locul de muncă în ținută adecvată;
 • are obligația să poarte ecusonul la locul de muncă;
 • răspunde pentru respectarea secretului de serviciu;
 •  are obligația să stabilească relații de colaborare cu personalul de specialitate din celelalte compartimente;
 • răspunde pentru furnizarea informațiilor cu caracter fiscal cu privire la patrimoniul sau debitele contribuabililor, în scris sau verbal, doar în cazurile prevazute de lege;
 • răspunde de luarea măsurilor contravenționale și/sau de sesizare a organelor de urmărire penală în cazurile de evaziune fiscală;
 •  raportează periodic activitatea desfășurată și rezultatele acesteia;
 • întocmește orice alte lucrări dispuse de către conducerea instituției;  efectuează deplasări pe teren în interesul serviciului

 

 

                                                                                                                BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul organizat pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie  vacanta de inspector  clasa I grad professional superior din cadrul  Biroului Executări Silite

 

 

 • Constituţia României
 • U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ
 • Legea nr 207/2015 privind codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare- tilul IX ” Impozite si taxe locale” ( de la art 453 la art 495 inclusiv)
 • Legea finanțelor publice locale nr 273/2006, cu modificările și completările ulterioare

 

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut