Concurs recrutare functie publica de executie de inspector

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in str Progresului nr 1, Eforie Sud, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unei funcţii publice de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Executări Silite. Postul este cu norma intreaga, de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptamana

În vederea participării la concurs și a ocupării funcțiilor publice menționate, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice:

Condiţii generale pentru participarea la concurs sunt prevăzute în articolul 465 alin (1) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie.

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţiile specifice : pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul stiintelor economice

– Vechime în specialitatea studiilor : min 5 ani

Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive :

– Selecţia dosarelor

– Proba scrisă

– Interviul

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in perioada 10.03.2021- 29.03.2021 , la sediul Primariei Orasului Eforie din strada Progresului nr 1 , loc. Eforie Sud

Selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere;

Proba scrisa se va desfăşura în data de 15.04.2021 ora 10.00, la sediul Directiei Economice a Primariei Eforie din Eforie Sud, strada Avram Iancu nr 3

Interviul se susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise ; data interviului va fi afișată odată cu rezultatele la proba scrisă

În vederea participării la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs, care trebuie să cuprindă:

– Formularul de înscriere;

– Curriculum Vitae, modelul comun European;

– Copia actului de identitate;

– Copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

– Copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

– Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

– Cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere.In acest caz, candidatul declarant admis la selectia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire).

– Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Atribuțiile postului precum și bibliografia sunt anexate prezentului anunt

Coordonate de contact: Primaria Orasului Eforie, str Progresului nr 1, Eforie Sud, telefon 0241 748633, fax 0241 748949, email: secretariat@primariaeforie.ro.

Persoana de contact: Gheorghe Gabriela Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane, telefon 0241/ 748633 interior 107.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 interior 107 .

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacanta de inspector clasa I grad professional principal din cadrul Biroului Executări Silite

Constituţia României, republicată

G nr 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ

Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare- tilul IX ” Impozite si taxe locale”

HG nr 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

Legea finanțelor publice locale nr 273/2006, cu modificările și completările ulterioare

Ordinul MDRAP nr. 3097/2016 privind aplicarea prevederilor art 56 alin (8) și art 47 alin.(9) din Legea nr 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

Legea nr 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolenței și de insolvență.

Legea nr 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare

ATRIBUȚIILE POSTULUI:

a) Sarcini de bază (60 % din timpul de lucru) — atribuții și responsabilități specifice scopului principal al postului:

– Răspunde de intocmirea dosarelor de executare silita in baza titlurilor executorii transmise de către compartimentele institutiei. Titlurile executorii se înscriu într-un Borderou de adaugare a obligațiilor fiscale, iar dosarele de executare silită sunt înregistrate intr-un caiet special. Cazurile sunt introduse in programul informatic, in maxim 48 de ore de la primirea dispozitiilor de urmarire. Procedura de executare silită demarează prin emiterea de somații.Cheltuielile de executare se vor introduce în program, numai in cazul emiterii somațiilor. Deplasarea pe teren, se va efectua numai dupa primirea confirmării somației. Confirmarea primirii somatiei și numărul de înregistrare al acesteia vor fi introduse deasemenea în programul informatic.Ulterior se transmit adrese de înființare a popririi sau instituiri de sechestre.Dupa stingerea debitului cazurile vor fi inaintate pentru obținerea vizei CFP în maxim 48 de ore de la achitarea plății. Se va întocmeste un referat de încheiere și o decizie de ridicare a măsurilor de executare silită pentru fiecare caz în parte, care se va semna de către șeful de birou si se va arhiva;

– Răspunde de întocmirea dosarelor de insolvență, în cazul în care suma nu este recuperată și din investigațiile efectuate reiese că debitorul nu are venituri urmăribile;

– Răspunde de întocmirea proceselor verbale de constatere si sancționare a contravențiilor pentru terții popriți care nu respecta prevederile legale în vigoare;

– Răspunde de gestionarea și arhivarea documentelor conform reglementărilor legale în vigoare; raportează periodic încasărilor efectuate;

– Răspunde de sesizarea organelor de urmarire penală în cazurile de evaziune fiscală; răspunde de încasarea sumelor reprezentand taxe, impozite, accesorii creanță și alte venituri ale bugetului local, cu excepția amenzilor;

– Este responsabil pentru efectuarea operațiunilor de restituire, compensare și transferuri de sume;

– Se deplasează pe teren in vederea strângerii de informații referitoare la starea fiscală a debitorilor, in vederea stingerii debitelor aflate în executare silită;

– Operează documentele în baza de date și este responsabil pentru corectitudinea acestora; instrumentează dosarele de executare silită;

b) Sarcini generale (20 % din timpul de lucru) — atribuții și responsabilități generale:

– Întocmește proiecte de hotărâre și/sau rapoarte pentru ședințele consiliului local;

– Întocmește note justificative și propuneri pentru bugetul de venitul și cheltuieli al orașului Eforie, pentru rectificări bugetare (în cazul în care bugetul a fost deja adoptat), pentru programul anual de investiții și pentru programul anual de achiziții publice;

– Întocmește rapoarte, statistici, monitorizări, declarații etc. solicitate de către alte instituții sau instituite prin legislația în vigoare și răspunde de expedierea acestora la termenele solicitate;

– Cunoaște, respectă și aplică întocmai legislația în cadrul atribuțiunilor de serviciu;

– Cunoaște, respectă și aplică întocmai prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei Eforie, prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, procedurile de lucru;

– Certifică, prin semnătura olografă aplicată pe orice înscris (document, act, scrisoare, adresă etc.) întocmit (sau redactat), temeinicia (realitatea, veridicitatea, exactitatea etc.) tuturor datelor consemnate în înscrisurile respective;

– Furnizează de îndata informațiile, lucrările etc. solicitate pentru întocmirea proiectelor cu finanțare europeană , guvernamentală etc. precum și pentru întocmirea apărărilor în instanțele de judecată în procesele unde suntem parte;

– Rezolvă corespondența repartizată cu respectarea prevederilor legale în vigoare precum și cu respectarea regulamentului și procedurilor interne;

– Întomește raportări periodice cu privire la activitatea desfășurată pe care la înaintează conducătorului ierarhic;

– Ia la cunoștință de dispozițiile legale cu privire la protecția informațiilor confidențiale, inclusiv a datelor cu caracter personal, aparținând Primăriei Eforie și se angajează să păstreze cu strictețe confidențialitatea acestor date, să respecte întocmai normele legale cu privire la evidența, manipularea, transferul și protecția datelor cu caracter personal ce i-au fost încredințate, inclusiv după încetarea activităților care presupun accesul la aceste informații;

– Îi este interzis să fotografieze/să filmeze, să scoată din instituție, să divulge sau să transmită documente sau date și informații confidențiale sau cu caracter personal, indiferent de suporul pe care sunt stocate acestea, fără aprobarea primarului Orașului Eforie. În cazul în care angajatul va încălca prevederile normative privind protecția datelor cu caracter personal, a datelor confidențiale sau a celor sensibile va răspunde, potrivit legii, administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, în raport cu gravitatea faptei.

– Respectă programul de lucru și programul cu publicul. Utilizeaza cartela de pontaj și de acces.

c) Sarcini administrative (10 % din timpul de lucru):

– Întreține și exploatează corect inventarul din dotare;

– Participă ca membru în comisii de recepție a lucrărilor, serviciilor sau produselor achiziționate de către Primăria Eforie sau de către instituțiile publice subordonate Primăriei precum și in orice alte comisii în care este numit prin dispoziții ale primarului sau decizii/note interne ale conducătorilor;

– Răspunde de integritatea tuturor documentelor aflate în păstrare, de organizarea și realizarea arhivării documentelor pe care le crează/generează și asigură securitatea documentelor prevăzute de lege, în format scris și electronic;

– Răspunde de păstrarea în condiții corespunzătoare a tuturor copiilor actelor întocmite și expediate, precum și arhivarea actelor clasate;

– Întocmește referate de necesitate pentru achiziția de produse, lucrări sau servicii;

– Menține ordinea și curățenia la locul de muncă;

– In cazul apariției unor defecțiuni în funcționarea aparaturii, are obligația de a anunța prin aplicația informatică corespunzătoare (deschiderea de tichet), persoana responsabilă IT care va face tot posibilul pentru remedierea acestora, astfel încât activitatea să nu fie perturbată.

– Cunoaște și respectă politicile și regulile de securitate ale instituției;

– Are obligația de a utiliza tehnica de calcul (calculatoare, imprimante, copiatoare) din dotare numai în interes de serviciu, în scopul îndeplinirii sarcinilor ce i-au fost atribuite.

– Este interzisă permiterea accesului la tehnică de calcul a persoanelor din afara Primăriei Eforie. Utilizatorii nu vor permite accesul la echipamentele de calcul și/sau la informațiile stocate în mediile de stocare aferente sau interogate prin intermediul acestora pentru persoane neautorizate din Primărie sau din afara Primăriei.

– Respectă măsurile de securitate și sănătate în munca în instituție;Cu privire la utilizarea statiilor de lucru și a sistemelor informatice care se utilizează în institutie:

– Cunoaște și respectă politicile și regulile de securitate ale instituției; are obligația de a utiliza tehnica de calcul (calculatoare, imprimante, copiatoare) din dotare numai în interes de serviciu, în scopul îndeplinirii sarcinilor ce i-au fost atribuite.

Este interzisă permiterea accesului la tehnică de calcul a persoanelor din afara Primăriei Eforie. Utilizatorii nu vor permite accesul la echipamentele de calcul și/sau la informațiile stocate în mediile de stocare aferente sau interogate prin intermediul acestora pentru persoane neautorizate din Primărie sau din afara Primăriei.

– In cazul apariției unor defecțiuni în funcționarea aparaturii, are obligația de a anunța prin aplicația informatică corespunzătoare (deschiderea de tichet), persoana responsabilă IT care va face tot posibilul pentru remedierea acestora, astfel încât activitatea să nu fie perturbată.

– Este interzisă instalarea oricăror programe sau aplicații fără înștiințarea și/sau acordul conducătorilor ierarhici

– Este interzisă instalarea și utilizarea jocurilor pe calculator.

– Accesul la internet, acolo unde este permis, se face numai în interes de serviciu.

– Este interzisă intervenția din proprie inițiativă asupra aparaturii, sau modificarea setărilor stabilite de către o persoana responsabila.

– Este interzis accesul neautorizat la bazele de date, sau utilizarea altui nume de utilizator și parolă fără acceptul utilizatorului care are drept de acces; angajații au obligația de a păstra confidențialitatea propriilor parole de acces la diferite aplicații.

– Este interzisă instalarea oricăror programe sau aplicații fără înștiințarea și/sau acordul conducătorilor ierarhiciEste interzisă instalarea programelor pentru care Primăria nu a achiziționat licențe.

– La fiecare calculator se vor instala toate update-urile de securitate. Toate calculatoarele vor fi conectate continuu la rețea și se va permite instalarea update-urilor. Se interzice accesul la site-uri de torente, adult, filme și jocuri online.

– La utilizarea e-mailurilor nu se deschid atașamente de la expeditori necunoscuți.

– La utilizarea dvd-urilor, stick-urilor, hard disk-urilor externe este necesară scanarea acestora antivirus. Evitați utilizarea acestor tipuri de suporturi de memorie; se recomandă transmiterea fișierelor ca atașamente e-mail, astfel se asigură și o scanare suplimentară.

d) Alte sarcini (10 % din timpul de lucru):

– Anunță în scris orice situații care reclamă absența din sediu în timpul programului fie în interes de serviciu, fie în interes personal;

– Adoptă, în relațiile cu colegii și cu publicul, o conduită morala conformă cu prevederile legale în vigoare;

– În cazul în care constată că unul dintre colegii de serviciu încalcă prevederile legale în vigoare sau procedurile interne de lucru, are obligația de a sesiza, imediat, în scris conducerea (sau comisia de disciplină) asupra acestui aspect;

– Participă la testările periodice pentru verificarea nivelului de pregătire profesională;

– Participă la cursurile de perfecționare la care este trimis de institiție;

– Desfășurarea, în timpul programului de lucru stabilit, a activităților de natura profesională, care țin strict de postul pe care îl ocupă;

– Se prezintă la locul de muncă în ținută adecvată;

– Are obligația să poarte ecusonul la locul de muncă;

– Răspunde pentru respectarea secretului de serviciu;

– Are obligația să stabilească relații de colaborare cu personalul de specialitate din celelalte compartimente;

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut