Concurs recrutare funcție publică de executie de inspector, clasa I, grad debutant în cadrul Compartimentului IColectare Impozite si Taxe

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in str Progresului nr 1, Eforie Sud,  organizează concurs  de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a  unei funcţii publice de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional debutant  din cadrul Compartimentului Colectare Taxe și Impozite. Postul este cu norma intreaga, de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptamana

În vederea participării la concurs și a ocupării funcțiilor publice menționate, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice:

Condiţii generale pentru participarea la concurs sunt prevăzute în articolul 465 alin (1) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie.
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţiile specifice : pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

 • vechime în specialitatea studiilor : fara vechime

Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive :

 • selecţia dosarelor
 • proba scrisă
 • interviul

– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in perioada 08.01.2021- 27.01.2021 , la sediul  Primariei Orasului Eforie din strada Progresului nr 1 , loc.  Eforie Sud

-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere;

-proba scrisa se va desfăşura în data de 10.02.2021 ora 10.00, la sediul Directiei Economice a  Primariei Eforie  din Eforie Sud, strada Avram Iancu nr 3

-interviul se susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise ; data interviului va fi afișată odată cu rezultatele la proba scrisă

În vederea participării la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs, care trebuie să  cuprindă:

–  formularul de înscriere;

– curriculum vitae, modelul comun European;
– copia actului de identitate;
– copii ale diplomelor de studii,  certificatelor și altor documente  care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

– copia adeverinţei care atestă  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere.In acest caz, candidatul declarant admis la selectia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire).

-Declaraţia pe propria răspundere  sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Atribuțiile postului  precum și bibliografia sunt anexate prezentului  anunt

Coordonate de contact: Primaria Orasului Eforie, str Progresului nr 1, Eforie Sud, telefon 0241 748633, fax 0241 748949, email: secretariat@primariaeforie.ro.

Persoana de contact: Gheorghe Gabriela Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane, telefon 0241/ 748633 interior 107.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 interior 107.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul organizat pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie  vacanta de inspector  clasa I grad professional  debutant din cadrul  Compartimentului Colectare Taxe și Impozite, Directia Economica

 

 • Constituţia României, republicată
 • O.U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ
 • O.G nr 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare- tilul IX ” Impozite si taxe locale” ( de la art 453 la art 495 inclusiv)

 

 

 

 

ATRIBUȚIILE POSTULUI:

 1. a) sarcini de bază (60 % din timpul de lucru) — atribuții și responsabilități specifice scopului principal al postului:

-stabilirea, constatarea, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale — contribuabilii persoane fizice din Eforie Nord;

-înregistrează roluri fiscale în aplicația informatică ‘ ‘Pegas” •  încasează impozite și taxe locale și înmânează plătitorilor chitanțe electronice emise din aplicația informatică ”Pegas”;

– încasează impozite și taxe locale înmânează plătitori1or chitanțe electronice emise din aplicația informatică ‘ ‘Registru de casă”

-la sfârșitul programului de lucru cu publicul, întocmește registrul de casă și depune sumele încasate la casierul principal (casierul colector);

-impune la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului local pe baza declaratiilor de impunere pe propria raspundere însotite de copii după actele de dobândire;

-modifică și scoate din evidența a bunurilor mobile și imobile în baza actelor care atestă aceasta situație;

-întocmește referate de restituire, compensare si transferuri de sume;

-operează acte care atestă scutiri și facilități la plată, conform reglementarilor legale în vigoare;

-verifică permanent dosarele fiscale aparținând contribuabililor;

-întocmește înștiințări de plată și le expediază către contribuabilii care figurează în evidența fiscală cu debite scadente și restante;

-urmărește termenele la care restanțierii au obligația de plată, conform înștiințărilor trimise și, dacă este cazul, întocmește dosarul premergător executării silite care conține nota de constatare și dispoziția de urmărire;

-întocmește borderouri de debite, borderouri de scădere, note de constatare etc. în vederea reglării rolului fiscal al contribuabilului;

-verifică declarațiile de impunere (și documentele anexate la acestea) depuse de către contribuabili în vederea stabilirii bazei de impozitare;

-are obligația de a îndosaria toate documentele pe baza cărora s-au operat modificări în evidența fiscală;

-înregistrează (în registratura electronică) toate documentele primite de la contribuabili, răspunde de soluționarea petițiilor, în termenele legale, și răspunde pentru operarea în aplicația informatică de registratură a tuturor datelor necesare;

-la începutul fiecărui an, prezintă conducătorului ierarhic propunerile pentru planul anual de control; după aprobarea planului de control răspunde de întocmirea și expedierea avizelor de inspecție fiscală, de efectuarea inspecției fiscale cu respectarea termenelor stabilite prin planul anual de control;

-întocmește și distribuie contribuabililor note de plată, decizii de impunere și alte documente specifice necesare pentru îndeplinirea, atribuțiilor de serviciu în condițiile legii;  este împuternicit să aplice sancțiuni contravenționale în baza HCL privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, în baza Codului fiscal, Codului de procedură fiscală și a altor acte normative în vigoare care fac referire la fiscalitate;

– întocmește proiecte de hotărâre și/sau rapoarte pentru ședințele consiliului local;
b) sarcini generale (20 % din timpul de lucru) — atribuții și responsabilități generale:

– întocmește note justificative și propuneri pentru bugetul de venitul și cheltuieli al orașului Eforie, pentru rectificări bugetare (în cazul în care bugetul a fost deja adoptat), pentru programul anual de investiții și pentru programul anual de achiziții publice;

-întocmește rapoarte, statistici, monitorizări, declarații etc. solicitate de către alte instituții  sau instituite prin legislația în vigoare și răspunde de expedierea acestora la termenele solicitate;

-cunoaște, respectă și aplică întocmai legislația în cadrul atribuțiunilor de serviciu;

-cunoaște, respectă și aplică întocmai prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei Eforie, prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, procedurile de lucru instituite prin Dispoziții ale Primarului (procedura privind circulația și redactarea corespondenței, procedura privind ALOP, procedurile CIM etc.);

-certifică, prin semnătura olografă aplicată pe orice înscris (document, act, scrisoare, adresă etc.) întocmit (sau redactat), temeinicia (realitatea, veridicitatea, exactitatea etc.) tuturor datelor consemnate în înscrisurile respective;

-furnizează de îndata informațiile, lucrările etc. solicitate pentru întocmirea proiectelor cu finanțare europeană, guvernamentală etc. precum și pentru întocmirea apărărilor în instanțele de judecată în procesele unde instituția este parte;

-rezolvă corespondența repartizată cu respectarea prevederilor legale în vigoare precum și cu respectarea regulamentului și procedurilor interne;

-întocmește raportări periodice cu privire la activitatea desfășurată pe care Ia înaintează conducătorului ierarhic; respectă programul de lucru și programul cu publicul;

-anunță în scris orice situații care reclamă absența din sediu în timpul programului fie în interes de serviciu, fie în interes personal

– adoptă, în relațiile cu colegii și cu publicul, o conduită morala conformă cu prevederile legale în vigoare;

– în cazul în care constată că unul dintre colegii de serviciu încalcă prevederile legale în vigoare sau procedurile interne de lucru, are obligația de a sesiza, imediat, în scris conducerea (sau comisia de disciplină) asupra acestui aspect; în cazul în care constată că, datorită unor modificări survenite în legislație, unele proceduri de lucru interne conțin prevederi care contravin legislației în vigoare sau trebuie modificate pentru a fi conforme cu noile prevederi legale, are obligația de a înștiința imediat, în scris, conducerea; participă la testările periodice pentru verificarea nivelului de pregătire profesională;

-participă la cursurile de perfecționare la care este trimis de institiție;

-desfășoară, în timpul programului de lucru stabilit,  activitățile de natura profesională, care țin strict de postul pe care îl ocupă;

-se prezintă la locul de muncă în ținută adecvată;

-are obligația să poarte ecusonul la locul de muncă;

-răspunde pentru respectarea secretului de serviciu;

-are obligația să stabilească relații de colaborare cu personalul de specialitate din celelalte compartimente;

-răspunde pentru furnizarea informațiilor cu caracter fiscal cu privire la patrimoniul sau debitele contribuabililor, în scris sau verbal, doar în cazurile prevazute de lege;

-răspunde de luarea măsurilor contravenționale și/sau de sesizare a organelor de urmărire penală în cazurile de evaziune fiscală;

-raportează periodic activitatea desfășurată și rezultatele acesteia;

-anunță în scris orice acte sau fapte care împiedică realizarea corectă și la timp a sarcinilor de serviciu;

-informează imediat, în scris, șeful direct în legătură cu problemele apărute în activitate;

-sarcini administrative (10 % din timpul de lucru):

-întreține și exploatează corect inventarul din dotare;

-participă ca membru în comisii de recepție a lucrărilor, serviciilor sau produselor achiziționate de către Primăria Eforie sau de către instituțiile publice subordonate Primăriei precum și in orice alte comisii în care este numit prin dispoziții ale primarului sau decizii/note interne ale conducătorilor;

-răspunde de integritatea tuturor documentelor aflate în păstrare, de inventarierea și predarea acestora la arhivă în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-răspunde de păstrarea în condiții corespunzătoare a tuturor copiilor actelor întocmite și expediate, precum și arhivarea actelor clasate;

– întocmește referate de necesitate pentru achiziția de produse, lucrări sau servicii; menține ordinea și curățenia la locul de muncă;

respectă măsurile de securitate și sănătate în munca în instituție;

-alte sarcini (IO % din timpul de lucru):

întocmește orice alte lucrări dispuse de către conducerea instituției;

efectuează deplasări pe teren în interesul serviciului; Identificarea funcției publice corespunzătoare postului

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut