Concurs recrutare 2 functii publice de executie din cadrul Serviciului Urbanism si Disciplina in Constructii

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in str Progresului nr 1, Eforie Sud,  organizează concurs  de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de executie vacante  din cadrul Serviciului Urbanism și Disciplina în Constructii  din subordinea Arhitectului Sef din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

– inspector, clasa I, grad profesional debutant

– inspector, clasa I, grad profesional superior

Concursul de recrutare constă în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă, interviul

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

– dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 12.05.2022-31.05.2022 , la sediul  Primariei Orasului Eforie
– selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere
– proba scrisa se va desfăşura în data de 15.06.2022 ora 10.00, la sediul Primariei din strada Avram Iancu nr.3
– interviul se va desfăşura în  termen de  5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, la sediul Primariei din Eforie Sud, str Avram Iancu nr 3

Dosarul de înscriere  va cuprinde următoarele documente, conform  prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi actualizată:

– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
– curriculum vitae, modelul comun European;
– copia actului de identitate;
– copii ale diplomelor de studii,  certificatelor și altor documente  care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
– copia adeverinţei care atestă  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere.In acest caz, candidatul declarant admis la selectia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire).
– declaraţia pe propria răspundere  sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Condiţiile de participare la concurs  sunt următoarele:

Condiţiile generale pentru participarea la concurs sunt prevăzute în articolul 465 din OUG 57/2019 privind codul administrativ, actualizată.

(1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice
 7. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţiile specifice privind ocuparea posturilor sus-mentionate sunt:

 • pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenta  sau echivalentă  din domeniile: arhitectura , urbanism sau constructii
 • vechime în specialitatea studiilor :

– pentru inspector , clasa I, grad professional debutant- fara vechime

-pentru inspector, clasa I, grad professional superior- min 7 ani

Coordonate de contact: Primaria Orasului Eforie, str Progresului nr 1, Eforie Sud, telefon 0241 748633, fax 0241 748949, email: secretariat@primariaeforie.ro.

Persoana de contact: Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane, telefon 0241/ 748633.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633  – compartiment resurse umane.

 

1) Atributii de baza sprecifice  postului de inspector, clasa I, grad debutant:

 • verifică din punct de vedere al conţinutului solicitările prezentate de beneficiari/investitori în vederea obţinerii certificatelor de urbanism;
 • verifică încadrarea solicitărilor pentru emiterea certificatelor de urbanism în prevederile regulamentelor de urbanism, precum şi a reglementărilor legislative în vigoare în domeniul urbanismului;
 • întocmeste și eliberează solicitanților certificatele de urbanism în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;
 • acordă informaţii de specialitate celorlalte compartimente funcţionale din cadrul instituţiei, în legătură cu problemele de urbanism şi amenajarea teritoriului;
 • acordă informaţii de specialitate cetăţenilor privind aspecte referitoare la procedura de emitere a certificaului de urbanism;
 • înregistreaza în registrele de evidenta lucrarile eliberate;
 • elibereaza raspunsurile la cereri, sesizari ale cetatenilor cu privire la unele aspecte de legalitate pentru eliberarea certificatelor de urbanism;
 • verifică conșinutul planurilor urbanistice de detaliu înaintate spre avizare și aprobare tinând seama de : teritoriul din care face parte terenul situat , amplasamentul în cadrul zonei și vecinătățile terenului, actul de proprietate și servitutile terenului ( în cazul în care există)
 • înregistrează în registrele de evidență lucrările eliberate ;
 • elaborează referate privind aprobarea tuturor documentațiilor de urbanism inițiate de autoritatea locală conform Legii 350/2001 ;
 • întocmește lista documentațiilor de urbanism care vor fi înaintate spre avizare Comisiei de specialitate a consiliului local cu atribuții în organizarea și dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului și, pe baza propunerilor superiorilor ierarhici, întocmește lista proiectelor care vor fi inaintate plenului Consiliului local spre dezbatere și aprobare ;
 • întocmește proiectele de hotărâre pentru documentațiile de urbanism avizate de Comisia de specilitate a Consiliului local cu atribuții în organizarea și dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului și care sunt propuse spre aprobare Consiliului local ;
 • asigură, realizează și răspunde de informarea și consultarea publicului pentru documentațiile de urbanism care se elaborează pe teritoriul administrativ conform Ordin 2701/2010 ;
 • asigură punerea la dispoziția publicului a informațiilor de interes public conținute în documentațiile de urbanism aprobate prin publicarea pe site și consultarea acestora la sediul primăriei ;
 • aplică prevederile Planului de Urbanism General și ale Regulamentului local de Urbanism ;

sarcini generale

 • întocmeşte proiecte de hotărâre şi/sau rapoarte pentru şedinţele consiliului local;
 • întocmeşte note justificative şi propuneri pentru bugetul de venitul şi cheltuieli al oraşului Eforie, pentru rectificări bugetare (în cazul în care bugetul a fost deja adoptat), pentru programul anual de investiţii şi pentru programul anual de achiziţii publice;
 • întocmeşte rapoarte, statistici, monitorizări, declaraţii etc. solicitate de către alte instituţii sau instituite prin legislaţia în vigoare şi răspunde de expedierea acestora la termenele solicitate;
 • cunoaşte, respectă şi aplică întocmai legislaţia în cadrul atribuţiunilor de serviciu;
 • cunoaşte, respectă şi aplică întocmai prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Primăriei Eforie, prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, procedurile de lucru instituite prin Dispoziţii ale Primarului (procedura privind circulaţia şi redactarea corespondenţei, procedura privind ALOP etc.);
 • certifică, prin semnătura olografă aplicată pe orice înscris (document, act, scrisoare, adresă etc.) întocmit (sau redactat), temeinicia (realitatea, veridicitatea, exactitatea etc.) tuturor datelor consemnate în înscrisurile respective;
 • rezolvă corespondenţa repartizată cu respectarea prevederilor legale în vigoare precum şi cu respectarea regulamentului şi procedurilor interne;
 • întomeşte raportări periodice cu privire la activitatea desfăşurată pe care la înaintează conducătorului ierarhic;
 • respectă programul de lucru şi programul cu publicul;
 • anunţă în scris orice situaţii care reclamă absenţa din sediu în timpul programului fie în interes de serviciu, fie în interes personal;
 • adoptă, în relaţiile cu colegii şi cu publicul, o conduită morala conformă cu prevederile legale în vigoare;
 • în cazul în care constată că unul dintre colegii de serviciu încalcă prevederile legale în vigoare sau procedurile interne de lucru, are obligaţia de a sesiza, imediat, în scris conducerea (sau comisia de disciplină asupra acestui aspect;
 • în cazul în care constată că, datorită unor modificări survenite în legislaţie, unele proceduri de lucru interne conţin prevederi care contravin legislaţiei în vigoare sau trebuie modificate pentru a fi conforme cu noile prevederi legale, are obligaţia de a înştiinţa imediat, în scris, conducerea;
 • participă la testările periodice pentru verificarea nivelului de pregătire profesională;
 • participă la cursurile de perfecţionare la care este trimis de institiţie;
 • desfăşurarea, în timpul programului de lucru stabilit, a activităţilor de natura profesională, care ţin strict de postul pe care îl ocupă;
 • se prezintă la locul de muncă în ţinută adecvată;
 • are obligaţia să poarte ecusonul la locul de muncă;
 • răspunde pentru respectarea secretului de serviciu;
 • are obligaţia să stabilească relaţii de colaborare cu personalul de specialitate din celelalte compartimente;
 • răspunde pentru furnizarea informaţiilor cu caracter fiscal cu privire la patrimoniul sau debitele contribuabililor, în scris sau verbal, doar în cazurile prevazute de lege;
 • răspunde de luarea măsurilor contravenţionale şi/sau de sesizare a organelor de urmărire penală în cazurile de evaziune fiscală;
 • raportează periodic activitatea desfăşurată şi rezultatele acesteia;
 • anunţă în scris orice acte sau fapte care împiedică realizarea corectă şi la timp a sarcinilor de serviciu;
 • informează imediat, în scris, şeful direct în legătură cu problemele apărute în activitate;

 sarcini administrative : 

 • întreţine şi exploatează corect inventarul din dotare;
 • participă ca membru în comisii de recepţie a lucrărilor, serviciilor sau produselor achiziţionate de către Primăria Eforie sau de către instituţiile publice subordonate Primăriei precum şi in orice alte comisii în care este numit prin dispoziţii ale primarului sau decizii/note interne ale conducătorilor;
 • răspunde de integritatea tuturor documentelor aflate în păstrare, de inventarierea şi predarea acestora la arhivă în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • răspunde de păstrarea în condiţii corespunzătoare a tuturor copiilor actelor întocmite şi expediate, precum şi arhivarea actelor clasate;
 • întocmeşte referate de necesitate pentru achiziţia de produse, lucrări sau servicii;
 • menţine ordinea şi curăţenia la locul de muncă;
 • respectă măsurile de securitate şi sănătate în munca în instituţie;

alte sarcini :

 • întocmeşte orice alte lucrări dispuse de către conducerea instituţiei;

efectuează deplasări pe teren în interesul serviciului;

 

2)Atributii de baza sprecifice  postului de inspector, clasa I, grad profesional superior:

 • verifică din punct de vedere al conţinutului solicitările prezentate de beneficiari/investitori în vederea obţinerii certificatelor de urbanism;
 • verifică încadrarea solicitărilor pentru emiterea certificatelor de urbanism în prevederile regulamentelor de urbanism, precum şi a reglementărilor legislative în vigoare în domeniul urbanismului;
 • întocmeste și eliberează solicitanților certificatele de urbanism în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;
 • acordă informaţii de specialitate celorlalte compartimente funcţionale din cadrul instituţiei, în legătură cu problemele de urbanism şi amenajarea teritoriului;
 • acordă informaţii de specialitate cetăţenilor privind aspecte referitoare la procedura de emitere a certificaului de urbanism;
 • înregistreaza în registrele de evidenta lucrarile eliberate;
 • elibereaza raspunsurile la cereri, sesizari ale cetatenilor cu privire la unele aspecte de legalitate pentru eliberarea certificatelor de urbanism;
 • verifică conșinutul planurilor urbanistice de detaliu înaintate spre avizare și aprobare tinând seama de : teritoriul din care face parte terenul situat , amplasamentul în cadrul zonei și vecinătățile terenului, actul de proprietate și servitutile terenului ( în cazul în care există)
 • verifică din punct de vedere al conţinutului solicitările prezentate de beneficiari/investitori în vederea obţinerii Autorizaţiilor de Construire;
 • verifică încadrarea solicitărilor pentru emiterea Autorizaţiilor de Construire în prevederile regulamentelor de urbanism, precum şi a reglementărilor legislative în vigoare în domeniul urbanismului;
 • întocmeste autorizaţii de construire, autorizaţii de demolare, autorizaţii pentru scoaterea temporară din folosinţă a domeniului public şi/sau privat, pentru lucrări de primă necesitate în cazuri de avarie, autorizaţiile pentru scoaterea temporară din folosinţă a domeniului public;
 • eliberează autorizaţii de construire / autorizaţii de desfiinţare ;
 • acordă informaţii de specialitate celorlalte compartimente funcţionale din cadrul instituţiei, în legătură cu problemele de urbanism şi amenajarea teritoriului;
 • acordă informaţii de specialitate cetăţenilor privind aspecte referitoare la procedura de emitere a autorizaţiei de construire/desfiintare;
 • înregistreaza în registrele de evidenta lucrarile eliberate;
 • elibereaza raspunsuri la cereri, sesizari ale cetatenilor cu privire la unele aspecte de legalitate pentru eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiintare;
 • transmite compartimentului impozite şi taxe locale listele cu autorizaţiile de construire emise, (pentru construcţii noi, extinderi, schimbări de destinaţie, firme, reclame, chioşcuri, tonete) în vederea luării în evidenţă pentru impunere şi reglementarea taxelor la autorizaţiile de construire, a căror titulari nu s-au prezentat în termenul legal în vederea depunerii declaraţiei privind valoarea finală a lucrărilor autorizate.
 • Elaborează studii și referate privind aprobarea planului urbanistic general al orașului Eforie ;
 • elaborează referate privind aprobarea tuturor documentațiilor de urbanism inițiate de autoritatea locală conform Legii 350/2001 ;
 • întocmește lista documentațiilor de urbanism care vor fi înaintate spre avizare Comisiei de specialitate a consiliului local cu atribuții în organizarea și dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului și, pe baza propunerilor superiorilor ierarhici, întocmește lista proiectelor care vor fi inaintate plenului Consiliului local spre dezbatere și aprobare ;
 • întocmește proiectele de hotărâre pentru documentațiile de urbanism avizate de Comisia de specilitate a Consiliului local cu atribuții în organizarea și dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului și care sunt propuse spre aprobare Consiliului local ;
 • asigură, realizează și răspunde de informarea și consultarea publicului pentru documentațiile de urbanism care se elaborează pe teritoriul administrativ conform Ordin 2701/2010 ;
 • asigură punerea la dispoziția publicului a informațiilor de interes public conținute în documentațiile de urbanism aprobate prin publicarea pe site și consultarea acestora la sediul primăriei ;
 • aplică prevederile Planului de Urbanism General și ale Regulamentului local de Urbanism ;

 

Sarcini generale

 • întocmeşte proiecte de hotărâre şi/sau rapoarte pentru şedinţele consiliului local;
 • întocmeşte note justificative şi propuneri pentru bugetul de venitul şi cheltuieli al oraşului Eforie, pentru rectificǎri bugetare (în cazul în care bugetul a fost deja adoptat), pentru programul anual de investiţii şi pentru programul anual de achiziţii publice;
 • întocmeşte rapoarte, statistici, monitorizări, declaraţii etc. solicitate de către alte instituţii sau instituite prin legislaţia în vigoare şi răspunde de expedierea acestora la termenele solicitate;
 • cunoaşte, respectă şi aplică întocmai legislaţia în cadrul atribuţiunilor de serviciu;
 • cunoaşte, respectă şi aplică întocmai prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Primăriei Eforie, prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, procedurile de lucru instituite prin Dispoziţii ale Primarului (procedura privind circulaţia şi redactarea corespondenţei, procedura privind ALOP etc.);
 • certifică, prin semnătura olografă aplicată pe orice înscris (document, act, scrisoare, adresă etc.) întocmit (sau redactat), temeinicia (realitatea, veridicitatea, exactitatea etc.) tuturor datelor consemnate în înscrisurile respective;
 • rezolvă corespondenţa repartizată cu respectarea prevederilor legale în vigoare precum şi cu respectarea regulamentului şi procedurilor interne;
 • întomeşte raportări periodice cu privire la activitatea desfăşurată pe care la înaintează conducătorului ierarhic;
 • respectă programul de lucru şi programul cu publicul;
 • anunţă în scris orice situaţii care reclamă absenţa din sediu în timpul programului fie în interes de serviciu, fie în interes personal;
 • adoptă, în relaţiile cu colegii şi cu publicul, o conduită morala conformă cu prevederile legale în vigoare;
 • în cazul în care constată că unul dintre colegii de serviciu încalcă prevederile legale în vigoare sau procedurile interne de lucru, are obligaţia de a sesiza, imediat, în scris conducerea (sau comisia de disciplină) asupra acestui aspect;
 • în cazul în care constată că, datorită unor modificări survenite în legislaţie, unele proceduri de lucru interne conţin prevederi care contravin legislaţiei în vigoare sau trebuie modificate pentru a fi conforme cu noile prevederi legale, are obligaţia de a înştiinţa imediat, în scris, conducerea;
 • participă la testările periodice pentru verificarea nivelului de pregătire profesională;
 • participă la cursurile de perfecţionare la care este trimis de institiţie;
 • desfăşurarea, în timpul programului de lucru stabilit, a activităţilor de natura profesională, care ţin strict de postul pe care îl ocupă;
 • se prezintă la locul de muncă în ţinută adecvată;
 • are obligaţia să poarte ecusonul la locul de muncă;
 • răspunde pentru respectarea secretului de serviciu;
 • are obligaţia să stabilească relaţii de colaborare cu personalul de specialitate din celelalte compartimente;
 • răspunde pentru furnizarea informaţiilor cu caracter fiscal cu privire la patrimoniul sau debitele contribuabililor, în scris sau verbal, doar în cazurile prevazute de lege;
 • răspunde de luarea măsurilor contravenţionale şi/sau de sesizare a organelor de urmărire penală în cazurile de evaziune fiscală;
 • raportează periodic activitatea desfăşurată şi rezultatele acesteia;
 • anunţă în scris orice acte sau fapte care împiedică realizarea corectă şi la timp a sarcinilor de serviciu;
 • informează imediat, în scris, şeful direct în legătură cu problemele apărute în activitate;

 sarcini administrative : 

 • întreţine şi exploatează corect inventarul din dotare;
 • participă ca membru în comisii de recepţie a lucrărilor, serviciilor sau produselor achiziţionate de către Primăria Eforie sau de către instituţiile publice subordonate Primăriei precum şi in orice alte comisii în care este numit prin dispoziţii ale primarului sau decizii/note interne ale conducătorilor;
 • răspunde de integritatea tuturor documentelor aflate în păstrare, de inventarierea şi predarea acestora la arhivă în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • răspunde de păstrarea în condiţii corespunzătoare a tuturor copiilor actelor întocmite şi expediate, precum şi arhivarea actelor clasate;
 • întocmeşte referate de necesitate pentru achiziţia de produse, lucrări sau servicii;
 • menţine ordinea şi curăţenia la locul de muncă;
 • respectă măsurile de securitate şi sănătate în munca în instituţie;

alte sarcini :

 • întocmeşte orice alte lucrări dispuse de către conducerea instituţiei;

efectuează deplasări pe teren în interesul serviciului;

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul organizat pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie  vacante din cadrul Serviciului Urbanism și  Disciplina în Construcții

 

 • Constituţia României, republicată
 • U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare
 • G nr 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 50/1991 actualizata si republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
 • Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 • Legea nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in constructii;
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Ordinul 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism
 • Ordinul nr 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea si revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Hotărârea Guvernului nr 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare

 

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut