Primăria Oraşului Eforie, cu sediul în Eforie Sud, str Progresului nr 1, organizează concurs de recrutare în perioada 24.03.2016-31.03.2016 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale de inspector de specialitate gradul II pentru Centrele Naţionale de Informare şi promovare Turistică din Oraşul Eforie .
Conditii de participare:
Poate îndeplini funcţia de inspector de specialitate , gradul II, persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
-are cetaţenie română, cetăţenie a altor state membre ale uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România (se va prezenta copie după certificatul de naştere şi dupa buletinul/cartea de identitate)
-Cunoaşte limba româna scris şi vorbit;
-Are varsta minima de 18 ani impliniţi;
-are capacitate deplină de exerciţiu;
-are o stare de sanatate corespunzatoare postuli pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medical de families au de unităţile sanitare abilitate;
-nu a fost condamnată definitive pentru săvârsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea (dovada- cazier judiciar)
– indeplineste urmatoarele conditii de studii si vechime in specialitatea studiilor:
– studii superioare de lunga durata in domeniul stiintelor economice- specializare turism sau în domeniul ştiinţelor naturii- specializare geografie
-vechime în specialitatea studiilor- minim 1 an
– deţine atestat/certificat de ghid turistic sau de manager în turism
– cunoaşte o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană)- dovedit cu certificat/atestat de limbă străină

Concursul consta in urmatoerele etape:
1. selectarea dosarelor de inscriere
2. probă practică ( utilizare/operare calculator şi cunoaşterea limbii străine)
3. proba scrisă
4. interviu
Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admişi la etapa precedentă.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
-cerere înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atest[ identitatea, potrivit legii
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ( diploma de licenţă ) şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă ndeplinirea conditiilor specifice ale postului
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă /specialitatea studiilor
– cazierul judiciar sau o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează
-adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
-curriculum vitae
Actele mentionate mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarele de înscriere se vor depune la registratura instituţiei  in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului.In termen de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor , comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs, pe baza indeplinirii conditiilor de participare. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretariatul comisiei in termen de o zi lucratoare de la data selectiei dosarelor.

In data de 24.03.2016 incepand cu ora 10.00 vor avea loc probele practice de utilizare/operare
precum si cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala (engleza, franceza, germana). Fiecare proba va fi punctata separat. Punctajul maxim este de 100 puncte. Pentru a fi declarati admisi la proba practica, candidatii trebuie sa obtina minim 50 de puncte la fiecare din cele doua probe (calculator si limba straina).
Se pot prezenta la urmatoarea etapa (proba scrisa) numai candidatii declarati admisi la proba
practica.
In data de 29.03.2016 incepand cu ora 10.00 va avea loc proba scisa a concursului . Punctajul maxim
este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte.
Interviul va avea loc in data de 31.03.2016 incepand cu ora 14.00. Punctajul maxim este de 100
puncte. Sunt declarati admisi la proba interviului candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte.
Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba practica, cea scrisa si interviu.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba practica, proba scrisa , interviu,
candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei respective, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Contestatiile formulate vor fi solutionate in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea
termenului de depunere a contestatiilor, prin Afisare la sediul institutiei

Bibliografia este atasata prezentului anunt.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 int.107

 

BIBLIOGRAFIE

– Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale
– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
– Legea 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public, actualizata;
– Ordinul 1096/3 septembrie 2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistica
– Legea 422/18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata
– Hotararea nr 78 din 27.01.2005 privind organizarea si functionarea ministerului culturii si cultelor cu modificarile si completarile ulterioare, republicata;
– Ordonanta nr 19 din 31.02.2007 privind protejarea patrimoniului cultural immaterial cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinul Ministerului Culturii si Cultelor nr 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice;
– Geografia Romaniei ;
– Ordonanta de Urgenta nr 118/21.12.2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale

 

Skip to content