ANUNT
Primăria Oraşului Eforie organizează concurs de recrutare in perioada 23.03.2016-25.03.2016 pentru ocuparea funcţiei publice vacanta de inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Contracte si Proceduri Achizitii ( Directia Economica) din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Concursul de recrutare constă în 3 etape:
– selecţia dosarelor
– proba scrisă
– interviul

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primariei Orasului Eforie
-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere
-proba scrisa se va desfăşura în data de 23.03.2016 ora 10.00
-interviul se va desfăşura în data de 25.03.2016 ora 13.00

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Compartimentul Resurse Umane în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial, partea a-III-a. (termen limita 12.03.2016)

Dosarul de inscriere va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi actualizată:
– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
– copia actului de identitate,
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor nbecesare ocupării funcţiei publice
– cazierul judiciar
-adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
-Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 23.03.2016 la sediul Primăriei Oraşului Eforie, ora 10.00, iar interviul va avea loc în data de 25.03.2016, ora 13.00 la acelaşi sediu.

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art 54 din legea nr 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si urmatoarele conditii de studii si de vechime in specialitatea studiilor:

-conditii studii: Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice

conditii vechime  in specialitatea studiilor  : 9 ani

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 interior 107.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul professional superior in cadrul Compartimentului Contracte şi Proceduri Achiziţii
– Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale
– Legea nr. 188/1999, republicată şi actualizată, privind Statutul functionarilor publici
– Legea nr 7/2004, republicată şi actualizată, privind codul de conduită al funcţionarilor publici
– Legea nr 544/2001, actualizată, privind liberal acces la informaţiile de interes public
– Ordonanţa de Urgenţă nr 34/19 aprilie 2006, actualizată , privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii
– Hotărâre nr 925/19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
– Hotărâre nr 1660 din 22 noiembrie 2006, actualizată, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
– Ordonanţa de Urgenţă nr 30/12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică

 

Skip to content