Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in str Progresului nr 1, Eforie Sud,  organizează concurs  de promovare in perioada 25.04.2019 – 31.05.2019 pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacanta de Sef Birou Executari Silite din cadrul Directiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

Concursul de recrutare constă în 3 etape:

 • selecţia dosarelor
 • proba scrisă
 • interviul

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 14.05.2019 , la sediul  Primariei Orasului Eforie

-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere

-proba scrisa se va desfăşura în data de 29.05.2019 ora 10.00, la sediul Primariei din strada Avram Iancu nr 3

-interviul se susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

 

Dosarul de înscriere  va cuprinde următoarele documente, conform  prevederilor art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi actualizată:

–  formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;

– curriculum vitae, modelul comun European;
– copia actului de identitate;
– copii ale diplomelor de studii,  certificatelor și altor documente  care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

-copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice, după caz;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

– copia adeverinţei care atestă  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

– cazierul administrativ

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Condiţiile de participare la concurs  sunt următoarele:

Condiţiile generale pentru participarea la concurs sunt prevăzute în articolul 66 din Legea nr 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată.

Condiţiile specifice privind ocuparea posturilor sus-mentionate sunt:

 • pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenta sau echivalentă în domeniul științelor juridice sau economice ;
 • să fie absolventi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
 • să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
 • vechime în specialitatea studiilor : minim 5 ani
 • să nu aibă în cazierul administrative o sancțiune disciplinară neradiată, în condițiile legii

 

Atributiile prevazute in fisa postului  :

–          răspunde pentru organizarea şi coordonarea activităţii de urmărire şi executare silită a creanţelor;

–          împreună cu personalul din subordine, răspunde pentru aplicarea tuturor procedurilor legale de executare silită a creanţelor bugetului local, în cadrul termenelor de prescriere;

–          coordonează activitatea personalului din subordine în vederea respectării etapelor din cadrul procedurii de executare silită, respectiv indisponinilizarea, valorificarea bunurilor mobile şi imobile, aplicarea de sechestre  şi valorificarea acestora;

–          verifică, în fiecare trimestru, perioadele de prescripţie aferente debitelor restante;

–          verificǎ şi vizeazǎ documente elaborate în cadrul biroului;

–          urmǎreşte însuşirea legislaţiei în vigoare şi aplicarea corectǎ a acesteia de cǎtre toţi angajaţii din subordine;

–          verificǎ modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu ale salariaţilor din subordine;

–          coordoneazǎ efectuarea deplasǎrilor în teren în vederea soluţionǎrii debitelor incerte şi recuperǎrii debitelor restante şi a depistǎrii bunurilor care nu sunt supuse impozitǎrii;

–          verificǎ realitatea, regularitatea şi legalitatea documentelor;

–          repartizeazǎ sarcini de serviciu salariaţilor din subordine şi urmǎreşte îndeplinirea acestora, la termenele stabilite;

–          organizeazǎ activitatea zilnicǎ şi urmǎreşte aducerea la îndeplinire a tuturor sarcinilor de cǎtre personalul din subordine;

–          asigurǎ colaborarea cu celelalte compartimente ale instituţiei;

–          sprijinǎ propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunǎtǎţirii activitǎţii instituţiei;

–          verificǎ periodic activitatea desfǎşuratǎ de cǎtre salariaţii din subordine şi prezintǎ directorului executiv al direcţiei financiare constatǎrile efectuate;

–          face propuneri cu privire la instruirea personalului din subordine, pe care le prezintǎ directorului executiv;

–          face propuneri pentru acordarea de salarii de merit pentru personalul din subordine pe care le prezintǎ directorului executiv;

–          rǎspunde, în faţa organelor de control, pentru activitatea desfǎşuratǎ în cadrul biroului;

–          întocmeşte referate pentru sancţionarea personalului din subordine, atunci cǎnd este cazul, pe care le prezintǎ primarului, dacǎ este prima abatere disciplinarǎ sau sesizeazǎ comisia de disciplinǎ;

–          întocmeşte referate de necesitate pentru achiziţionarea de produse, servicii sau lucrǎri pentru buna desfǎşurare sau îmbunǎtǎţirea activitǎţii în cadrul biroului pe care îl conduce;

–          vizeazǎ referatele de necesitate şi cererile întocmite de cǎtre personalul din subordine;

–          este rǎspunzǎtor pentru respectarea tuturor procedurilor de lucru în cadrul biroului;

–          verificǎ modul în care sunt aduse la îndeplinire dispoziţiile primarului şi hotǎrârile consiliului local de cǎtre personalul din subordine;

–          verificǎ modul în care sunt îndeplinite, de cǎtre personalul din subordine, atribuţiile încredinţate de cǎtre directorul executiv al direcţiei economice sau de cǎtre administratorul public;

b) sarcini generale (20 % din timpul de lucru) – atribuţii şi responsabilitǎţi generale:
–          întocmeşte proiecte de hotǎrâre şi/sau rapoarte pentru şedinţele consiliului local;

–          întocmeşte note justificative şi propuneri pentru bugetul de venitul şi cheltuieli al oraşului Eforie, pentru rectificǎri bugetare (în cazul în care bugetul a fost deja adoptat), pentru programul anual de investiţii şi pentru programul anual de achiziţii publice;

–          întocmeşte rapoarte, statistici, monitorizǎri, declaraţii etc. solicitate de cǎtre alte instituţii sau instituite prin legislaţia în vigoare şi rǎspunde de expedierea acestora la termenele solicitate;

–          cunoaşte, respectă şi aplică întocmai legislaţia în cadrul atribuţiunilor de serviciu;

–          cunoaşte, respectǎ şi aplicǎ întocmai prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Primǎriei Eforie, prevederile Regulamentului de Ordine Interioarǎ, procedurile de lucru instituite prin Dispoziţii ale Primarului (procedura privind circulaţia şi redactarea corespondenţei, procedura privind ALOP etc.);

–          certificǎ, prin semnǎtura olografǎ aplicatǎ pe orice înscris (document, act, scrisoare, adresǎ etc.) întocmit (sau redactat), temeinicia (realitatea, veridicitatea, exactitatea etc.) tuturor datelor consemnate în înscrisurile respective;

–          furnizează de îndata informaţiile, lucrările etc. solicitate pentru întocmirea proiectelor cu finanţare europeană , guvernamentală etc. precum şi pentru întocmirea apărărilor în instanţele de judecată în procesele unde suntem parte;

–          rezolvǎ corespondenţa repartizatǎ cu respectarea prevederilor legale în vigoare precum şi cu respectarea regulamentului şi procedurilor interne;

–          întomeşte raportǎri periodice cu privire la activitatea desfǎşuratǎ pe care la înainteazǎ conducǎtorului ierarhic;

–          respectă programul de lucru şi programul cu publicul;

–          anunţă în scris orice situaţii care reclamă absenţa din sediu în timpul programului fie în interes de serviciu, fie în interes personal;

–          adoptă, în relaţiile cu colegii şi cu publicul, o conduită morala conformă cu prevederile legale în vigoare;

–          în cazul în care constatǎ cǎ unul dintre colegii de serviciu încalcǎ prevederile legale în vigoare sau procedurile interne de lucru, are obligaţia de a sesiza, imediat, în scris conducerea (sau comisia de disciplinǎ) asupra acestui aspect;

–          în cazul în care constatǎ cǎ, datoritǎ unor modificǎri survenite în legislaţie, unele proceduri de lucru interne conţin prevederi care contravin legislaţiei în vigoare sau trebuie modificate pentru a fi conforme cu noile prevederi legale, are obligaţia de a înştiinţa imediat, în scris, conducerea;

–          participǎ la testǎrile periodice pentru verificarea nivelului de pregǎtire profesionalǎ;

–          participǎ la cursurile de perfecţionare la care este trimis de institiţie;

–          desfǎşurarea, în timpul programului de lucru stabilit, a activitǎţilor de natura profesionalǎ, care ţin strict de postul pe care îl ocupǎ;

–          se prezintǎ la locul de muncǎ în ţinutǎ adecvatǎ;

–          are obligaţia sǎ poarte ecusonul la locul de muncǎ;

–          rǎspunde pentru respectarea secretului de serviciu;

–          are obligaţia sǎ stabileascǎ relaţii de colaborare cu personalul de specialitate din celelalte compartimente;

–          rǎspunde pentru furnizarea informaţiilor cu caracter fiscal cu privire la patrimoniul sau debitele contribuabililor, în scris sau verbal, doar în cazurile prevazute de lege;

–          rǎspunde de luarea mǎsurilor contravenţionale şi/sau de sesizare a organelor de urmǎrire penalǎ în cazurile de evaziune fiscalǎ;

–          raporteazǎ periodic activitatea desfǎşuratǎ şi rezultatele acesteia;

–          anunţǎ în scris orice acte sau fapte care împiedicǎ realizarea corectǎ şi la timp a sarcinilor de serviciu;

–          informeazǎ imediat, în scris, şeful direct în legǎturǎ cu problemele apǎrute în activitate;

–          Sarcini administrative (10% din timpul de lucru)
–          întreţine şi exploatează corect inventarul din dotare;

–          participǎ ca membru în comisii de recepţie a lucrǎrilor, serviciilor sau produselor achiziţionate de cǎtre Primǎria Eforie sau de cǎtre instituţiile publice subordonate Primǎriei precum şi in orice alte comisii în care este numit prin dispoziţii ale primarului sau decizii/note interne ale conducǎtorilor;

–          rǎspunde de integritatea tuturor documentelor aflate în pǎstrare, de inventarierea şi predarea acestora la arhivǎ în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

–          rǎspunde de pǎstrarea în condiţii corespunzǎtoare a tuturor copiilor actelor întocmite şi expediate, precum şi arhivarea actelor clasate;

–          întocmeşte referate de necesitate pentru achiziţia de produse, lucrǎri sau servicii;

–          menţine ordinea şi curǎţenia la locul de muncǎ;

respectǎ mǎsurile de securitate şi sǎnǎtate în munca în instituţie;

–          alte sarcini (10% din timpul de lucru)

–          întocmeşte orice alte lucrǎri dispuse de cǎtre conducerea instituţiei;

–          efectuează deplasǎri pe teren în interesul serviciului;

 

Bibliografia este anexata prezentului  anunt

Coordonate de contact: Primaria Orasului Eforie, str Progresului nr 1, Eforie Sud, telefon 0241 748633, fax 0241 748949, email: secretariat@primariaeforie.ro.

Persoana de contact: Gheorghe Gabriela Florentina, inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane, telefon 0241/ 748633 nterior 107.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 interior 107 .

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

Pentru concursul  de promovare în  funcţia publică de conducere  vacantă  de Sef Birou Executări Silite

 

 • Constitutia Romaniei;
 • Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 215/23 aprilie 2001 , privind administraţia publică locală, republicată, cu mofificările și completările ulterioare;
 • Legea nr 207/2015 privind Codul de Procedura fiscal, cu modificările  și completările ulterioare- Titlul IX-”Impozite și taxe locale”;
 • G nr 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea Finanțelor Publice locale nr 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul MDRAP nr 3097/2016 privind aplicarea prevederilor art 46 alin.(8) si art 47 alin (9) din Legea nr 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
 • Legea nr 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolvență;
 • Legea nr 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare- Titlul IX ”Impozite sit axe locale”

 

Nota: În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere textele de acte normative în vigoare, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

Skip to content