În data de 10.01.2018, sub nr. 80040 a fost înregistrată solicitarea dlui. D. N. – reporter la un post naţional de televiziune – cu privire la activitatea instituţiei de gestionare a câinilor fără stăpân. In data de 12.01.2018 a fost întocmit răspunsul către petent având la baza prevederile Legii nr. 544/2001 precum şi Hotărârea Consiliului Local Eforie nr. 205/2007 privind informaţiile de interes public. Răspunsul a fost comunicat petentului prin e-mail în data de 15.01.2018, în termenul legal de 5 zile prevăzut de art. 7 alin. 2 din Legea nr. 544/2001.

Precizari cu privire la cadrul legal.

Potrivit art. 111 din Legea 544/2001, “Orice autoritate contractantă, astfel cum este definită prin lege, are obligaţia să pună la dispoziţia persoanei fizice sau juridice interesate, în condiţiile prevăzute la art. 7, contractele de achiziţii publice”. La întocmirea răspunsului către petent a fost avut în vedere: Articolul 12 alin.1, potrivit căruia “ Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1 şi, respectiv, la art. 11^1, următoarele informaţii: c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii”; Articolul 12 alin.1, lit d) “informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii”.

Raportat la solicitarile verbale de informaţii, legea instituie urmatoarea procedură: Articolul 8 “ (1) Pentru informaţiile solicitate verbal funcţionării din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice au obligaţia să precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi pot furniza pe loc informaţiile solicitate. (2) În cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informaţia de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute la art. 7. “

Articolul 7 “(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesara pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile. (2) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunica în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor. (3) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic. Impotriva raspunsului comunicat, in cazul in care petentul nu este multumit, poate formula o contestatie la instanta de judecata competenta, potrivit art. 22 din Legea 544/2001. Articolul 22 (1) În cazul în care o persoana se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritorială domiciliază sau în a carei raza teritorială se afla sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7. (2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale. (3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului (4) Decizia Curţii de apel este definitiva şi irevocabilă. (5) Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru.

Primăria Eforie acţionează constant în direcţia transparentizării activitaţii, respectând în acelaşi timp prevederile legale în ceea ce priveşte furnizarea informaţiilor de interes public.

PRIMARUL ORAŞULUI EFORIE

Robert Nicolae Serban

Sari la conținut