concurs recrutare inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului Afaceri Externe si Protocol

Primăria Oraşului Eforie organizează concurs de recrutare in perioada 15.12.2015-17.12.2015 pentru ocuparea funcţiei publice vacanta de inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Afaceri Externe si Protocol din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Concursul de recrutare constă în 3 etape:
– selecţia dosarelor
– proba scrisă
– interviul
Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primariei Orasului Eforie (până la data de 2 decembrie 2015)
-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere
-proba scrisa se va desfăşura în data de 15.12.2015 ora 9.00
-interviul se va desfăşura în data de 17.12.2015 ora 13.00

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Compartimentul Resurse Umane în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial, partea a-III-a. (termen limita 02.12.2015)
Dosarul de inscriere va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi actualizată:
– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
– copia actului de identitate,
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor nbecesare ocupării funcţiei publice
– cazierul judiciar
-adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
-Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 15.12.2015 la sediul Primăriei Oraşului Eforie, ora 9.00, iar interviul va avea loc în data de 17.12.2015, ora 13.00 la acelaşi sediu.
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art 54 din legea nr 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si urmatoarele conditii de studii si de vechime in specialitatea studiilor:

– studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice, ingineresti, juridice sau administratie publica

-vechime in specialitatea studiilor- min 1 an

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633

BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacanta de inspecto, clasa I, grad profesional  asistent in cadrul Serviciului Afaceri Externe si Protocol

– Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale
– Legea nr. 188/1999, republicată şi actualizată, privind Statutul functionarilor publici
– Legea nr 7/2004, republicată şi actualizată, privind codul de conduită al funcţionarilor publici
– Hotararea Guvernului nr 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile ulterioare
– Legea nr 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania
– Hotararea Guvernului nr 1115/2004 privind elaborarea in parteneriat a Planului National de Dezvoltare, actualizata
– -Hotararea Guvernului nr 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale

 

suspendare concurs recrutare inspector asistent

Conform adresei nr 46604/2015 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici concursul pentru ocuparea functiei publice de executie de inspector, clasa I, gradul profesional asistent  din cadrul Serviciului Afaceri Externe si Protocol , se supenda pentru nerespectarea prevederilor art 104 din Legea nr 188/1999 privind statutul functionarilor publici (r2)- , respectiv intocmirea  procedurii de  testare a  functionarilor publici din corpul de rezerva al functionarilor publici , in vederea redistribuirii.

 

concurs recrutare inspector asistent

Primăria Oraşului Eforie organizează concurs de recrutare in perioada 05.10.2015-07.10.2015 pentru ocuparea funcţiei publice vacanta de inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Afaceri Externe, si Protocol din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Concursul de recrutare constă în 3 etape:
– selecţia dosarelor
– proba scrisă
– interviul

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primariei Orasului Eforie (pana la 23.09.2015)
-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere
-proba scrisa se va desfăşura în data de 05.10.2015 ora 9.00
-interviul se va desfăşura în data de 07.10.2015 ora 13.00
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Compartimentul Resurse Umane în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial, partea a-III-a. (termen limita 23.09.2015)                     Dosarul de inscriere va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi actualizată:
– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
– copia actului de identitate,
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor nbecesare ocupării funcţiei publice
– cazierul judiciar
-adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
-Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art 54 din legea nr 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si urmatoarele conditii de studii si de vechime in specialitatea studiilor:
-Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice, ingineresti, juridice sau administratie publica

– vechime in specialitatea studiilor- min 1 an
Bibliografia propusă este anexata prezentei .
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633.

 

 

BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, gradul professional asistent în cadrul          Serviciului Afaceri Externe şi Protocol
– Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale;
– Legea nr. 188/1999, republicată şi actualizată, privind Statutul functionarilor publici;
– Legea nr 7/2004, republicată şi actualizată, privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
– Hotararea Guvernului nr 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările ulterioare;
– Legea nr 315/2004 privind dezvoltarea regională în Romania;
– Hotararea Guvernului nr 1115/2004 privind elaborarea În parteneriat a Planului Naţional de Dezvoltare, actualizată
– Hotararea Guvernului nr 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operationale;

 

selectie dosare concurs post paznic

Document afişare selecţie dosare

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la
concursul de recrutare organizat pentru funcţia contractuala de paznic in

cadrul Primariei Orasului Eforie

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin (2) si art 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind regulamentul –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a un ui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

1. Asan Mursel-   dosar ADMIS
2. Sulcu Mihai – dosar RESPINS -lipsa dovada vechime 1 an in post similar
3. Badea Ion- dosar  ADMIS
4 Septar Temogen- dosar RESPINS -lipsa dovada vechime 1 an in post similar

 

 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 17 iunie 2015, ora 9.00, la sediul din strada Avram Iancu (in sala de sedinte a Consiliului Local Eforie)
 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 si se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, referent de specialitate Burhoch Maria Lucia

Secretar,
.Gheorghe Gabriela-Florentina
Inspector Comp Resurse Umane

anunt concurs post contractual de pompier

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in Eforie Sud, str Progresului nr 1, organizează concurs de recrutare in perioada 17.06.2015-19.06.2015 pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui post contractual de pompier din cadrul Compartimentului pentru Situatii de Urgenta .
Conditii de participare:
Poate indeplini functia de pompier persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
-are cetatenie romana si domiciliul in Romania (se va prezenta copie dupa certificatul de nastere si dupa bulteinul/cartea de identitate)
-Cunoaste limba romana scris si vorbit
-Are varsta minima de 18 ani impliniti
-are capacitate deplina de exercitiu
-are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de examen medical
-nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals sau a unor faptre de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea (dovada- cazier judiciar)
-nu a avut contractul de munca incetat pentru motive disciplinare si /sau nu a fost destituita din functia publica (se prezinta cartea de munca in original si in copie)
-are studii medii liceale, absolvite cu diploma (se prezinta documentele doveditoare in original si copie)
-poseda calificare /atestat de servant pompier
-Vechime in specialitate(pompier) – minim 3 ani (se prezinta cartea de munca in original si copie)

Concursul consta in 3 etape:
1. selectarea dosarelor de inscriere
2. proba scrisa
3. proba practica
4. interviu

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

Dosarul de inscriere va cuprinde următoarele documente:
-cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii
– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii
– copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ( diploma de bacalaureat) si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă
– cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza
-adeverinţă medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
-curriculum vitae
Actele mentionate mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea

Dosarele de inscriere se vor depune la registratura institutiei pana la data de 09.06.2015. Intermen de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor , comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs, pe baza indeplinirii conditiilor de participare. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretariatul comisiei in termen de o zi lucratoare de la data selectiei dosarelor.

In data de 17.06.2015 incepand cu ora 9.00 va avea loc proba scisa a concursului . Punctajul maxim este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte.
Proba practica va fi sustinuta in data de 18.06.2014 ora 14.00. Punctajul maxim este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte.
Interviul va avea loc in data de 19.06.2015 incepand cu ora 12.00. Punctajul maxim este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte.
Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa , proba practica si interviu.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa , interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei respective, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Contestatiile formulate vor fi solutionate in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, prin Afisare la sediul institutiei

Bibliografia este atasata prezentului anunt.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633

 

BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul pentru ocuparea unui post de pompier
– Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale
– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
– Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, actualizată
– Legea nr 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
– Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentã, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 363/2002;
– OIG nr 1444/IG /2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a Ordinului ministrului administratiei si internelor nr 1134/13.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregatirea, organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste
– OIG nr 1416/IG din 29.07.2013- Ghid privind tehnica si tactica stingerii incendiilor-ISU 04

anunt concurs post contractual paznic

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in Eforie Sud, str Progresului nr 1, organizează concurs de recrutare in perioada 17.06.2015-19.06.2015 pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui post contractual de paznic din cadrul Compartimentului tehnico-administrativ al Directiei Urbanism si Amenajarea Teritoriului .
Conditii de participare:
Poate indeplini functia de paznic persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
-are cetatenie romana si domiciliul in Romania (se va prezenta copie dupa certificatul de nastere si dupa bulteinul/cartea de identitate)
-Cunoaste limba romana scris si vorbit
-Are varsta minima de 18 ani impliniti
-are capacitate deplina de exercitiu
-are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de examen medical
-nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals sau a unor faptre de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea (dovada- cazier judiciar)
-nu a avut contractul de munca incetat pentru motive disciplinare si /sau nu a fost destituita din functia publica (se prezinta cartea de munca in original si in copie)
-are studii generale/medii liceale (se prezinta documentele doveditoare in original si copie)
-detine atestat in conditiile legii 333/2003 sau este in curs de scolarizare

Alte conditii:
-a detinut anterior functie similara min 1 an  (se prezinta cartea de munca in original si copie)

Concursul consta in 3 etape:
1. selectarea dosarelor de inscriere
2. proba scrisa
3. interviu

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

Dosarul de inscriere va cuprinde următoarele documente:
-cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii
– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii
– copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ( diploma de bacalaureat) si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă
– cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza
-adeverinţă medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
-curriculum vitae
Actele mentionate mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea

Dosarele de inscriere se vor depune la registratura institutiei pana la data de 9.05.2015.In termen de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor , comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs, pe baza indeplinirii conditiilor de participare. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretariatul comisiei in termen de o zi lucratoare de la data selectiei dosarelor.

In data de 17.06.2015 incepand cu ora 9.00 va avea loc proba scisa a concursului . Punctajul maxim este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte.
Interviul va avea loc in data de 19.06.2015 incepand cu ora 14.00. Punctajul maxim este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte.
Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa , interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei respective, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Contestatiile formulate vor fi solutionate in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, prin Afisare la sediul institutiei

Bibliografia este atasata prezentului anunt.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633

 

 

BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul pentru ocuparea unui post de paznic
– Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale
– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
– Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, actualizată
– Legea nr 333/2003 privind paza obiectivelor , bunurilor si persoanelor, actualizata

 

ANUNT concurs inspector principal compartiment autorizare si monitorizare agenti economici

  ANUNT

Primăria Eforie organizeaza în perioada 15-17 aprilie 2015 concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat- Compartiment Autorizare si Monitorizare Agenti Economici.

Concursul de recrutare constă în 3 etape:

a)     selecţia dosarelor

b)    proba scrisă

c)     interviul

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primariei Orasului Eforie

-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere

-proba scrisa se va desfăşura în data de 15.04.2015 ora 9.00

-interviul se va desfăşura în data de 17.04.2015 ora 13.00

Dosarul de inscriere va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi actualizată:

–  formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
– copia actului de identitate,
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice

– cazierul judiciar

-adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

-Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

 

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

Condiţiile generale pentru participarea la concurs sunt prevăzute în articolul 54 din Legea nr 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată

Condiţiile specifice privind ocuparea postului de inspector, clasa I, grad profesional principal sunt:

– pregătirea de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta din domeniul stiintelor economice, juridice sau de administatie publica

–         vechime în specialitatea studiilor – 5 ani vechime.

 

Bibliografia este anexata prezentei .

Persoana de contact (pentru informaţii suplimentare): Gheorghe Gabriela-Florentina , tel.0241748633./int.107

 

BIBLIOGRAFIE

 

Pentru concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector principal in cadrul Compartimentului Autorizare si Monitorizare Agenti Economici

 

–         Constituţia României

–         Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale

–         Legea nr. 188/1999, republicată şi actualizată, privind Statutul functionarilor publici

–         Legea nr 7/2004, republicată şi actualizată, privind codul de conduită al funcţionarilor publici

–         Legea 287/2009 – Codul Civil

–         HG 904/2002- privind atestarea domeniului public al judetului Constanta, precum si al municipiilor, oraselor, comunelor din judetul Constanta

–         Legea 571/2003- privind codul fiscal- taxe locale

–         Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

–         Legea 50/1991- privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor

–         OG 99/2000- privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare

–         OG 27/2002- privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

–         OG 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor

 

 

 

Skip to content