concurs inspector de specialitate la Centrele Nationale de Informare turistica

 

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul în Eforie Sud, str Progresului nr 1, organizează concurs  de recrutare în perioada 24.05.2016-30.05.2016 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a două  posturi   contractuale  de inspector de specialitate gradul II  pentru Centrele Naţionale de Informare şi promovare Turistică din Oraşul Eforie  .

Conditii de participare:

Poate îndeplini funcţia de inspector de specialitate , gradul II, persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

-are cetaţenie română, cetăţenie a altor state membre ale uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului  Economic European  şi domiciliul în România (se va prezenta copie  după certificatul de naştere şi dupa buletinul/cartea de identitate)

-Cunoaşte limba româna scris şi vorbit;

-Are varsta minima de 18 ani impliniţi;

-are capacitate deplină de exerciţiu;

-are o stare de sanatate corespunzatoare postuli pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medical de families au de unităţile sanitare abilitate;

-nu a fost condamnată  definitive pentru săvârsirea unei infracţiuni  contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea (dovada- cazier judiciar)

– indeplineste urmatoarele conditii de studii si vechime in specialitatea studiilor:

– studii superioare de lunga durata  in domeniul stiintelor economice sau în domeniul ştiinţelor naturii- specializare geografie

-vechime în specialitatea studiilor- minim 1 an

– cunoaşte  o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană)

 

Concursul consta in urmatoarele etape:

  1. selectarea dosarelor de inscriere
  2. probă practică (cunoaşterea unei  limbi străine de circulatie internationala)
  3. proba scrisă
  4. interviu

Se pot prezenta la urmatoarea etapa  numai candidatii declarati admişi la etapa precedentă.

 

Dosarul de înscriere  va cuprinde următoarele documente:

-cerere înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ( diploma de licenţă ) şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă ndeplinirea conditiilor specifice ale postului
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă /specialitatea studiilor

– cazierul judiciar sau o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează

-adeverinţă medicală  care să ateste  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

-curriculum vitae

Actele mentionate mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere se vor depune la registratura instituţiei in termen de 10 zile lucratoare de la data

afisarii. In termen de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor , comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs, pe baza indeplinirii conditiilor de participare. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretariatul comisiei in termen de o zi  lucratoare  de la data selectiei dosarelor.

 

In data de 24.05.2016 incepand cu ora 10.00 va avea loc proba practica  de  cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala (engleza, franceza, germana). Punctajul maxim  este de 100 puncte.  Pentru a fi declarati admisi la proba practica, candidatii trebuie sa obtina minim 50 de puncte .

Se pot prezenta la urmatoarea etapa (proba scrisa) numai candidatii declarati admisi la proba

In data de 26.05.2016 incepand cu ora 10.00 va avea loc proba scrisa a concursului . Punctajul maxim  este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncte.

Interviul va avea loc in data de 30.05.2016 incepand cu ora 14.00. Punctajul maxim  este de 100

puncte. Sunt declarati admisi la proba interviului candidatii care au obtinut  minimum 50 de puncte.

Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba  practica, cea scrisa si interviu.

 

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba practica, proba  scrisa , interviu,

candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult  o zi lucratoare  de la data afisarii rezultatului probei respective, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Contestatiile formulate  vor fi solutionate in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea

termenului de depunere a contestatiilor, prin afisare  la sediul institutiei

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 int.107

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul pentru ocuparea posturilor de inspector de specialitate

–         Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale

–         Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

–         Legea 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public, actualizata;

–         Ordinul 1096/3 septembrie 2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistica

–         Legea 422/18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata

–         Hotararea  nr 78 din 27.01.2005  privind organizarea si functionarea ministerului culturii si cultelor cu modificarile si completarile ulterioare, republicata;

–         Ordonanta nr 19 din 31.02.2007 privind protejarea patrimoniului cultural immaterial cu modificarile si completarile ulterioare;

–         Ordinul Ministerului Culturii si Cultelor nr 2260/2008  privind aprobarea  Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice;

–         Geografia Romaniei ;

–         Ordonanta de Urgenta nr 118/21.12.2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale

 

concurs inspector de specialitate la Centrele nationale de Informare si Promovare turistica Eforie

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul în Eforie Sud, str Progresului nr 1, organizează concurs de recrutare în perioada 24.03.2016-31.03.2016 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale de inspector de specialitate gradul II pentru Centrele Naţionale de Informare şi promovare Turistică din Oraşul Eforie .
Conditii de participare:
Poate îndeplini funcţia de inspector de specialitate , gradul II, persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
-are cetaţenie română, cetăţenie a altor state membre ale uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România (se va prezenta copie după certificatul de naştere şi dupa buletinul/cartea de identitate)
-Cunoaşte limba româna scris şi vorbit;
-Are varsta minima de 18 ani impliniţi;
-are capacitate deplină de exerciţiu;
-are o stare de sanatate corespunzatoare postuli pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medical de families au de unităţile sanitare abilitate;
-nu a fost condamnată definitive pentru săvârsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea (dovada- cazier judiciar)
– indeplineste urmatoarele conditii de studii si vechime in specialitatea studiilor:
– studii superioare de lunga durata in domeniul stiintelor economice- specializare turism sau în domeniul ştiinţelor naturii- specializare geografie
-vechime în specialitatea studiilor- minim 1 an
– deţine atestat/certificat de ghid turistic sau de manager în turism
– cunoaşte o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană)- dovedit cu certificat/atestat de limbă străină

Concursul consta in urmatoerele etape:
1. selectarea dosarelor de inscriere
2. probă practică ( utilizare/operare calculator şi cunoaşterea limbii străine)
3. proba scrisă
4. interviu
Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admişi la etapa precedentă.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
-cerere înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atest[ identitatea, potrivit legii
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ( diploma de licenţă ) şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă ndeplinirea conditiilor specifice ale postului
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă /specialitatea studiilor
– cazierul judiciar sau o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează
-adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
-curriculum vitae
Actele mentionate mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarele de înscriere se vor depune la registratura instituţiei  in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului.In termen de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor , comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs, pe baza indeplinirii conditiilor de participare. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretariatul comisiei in termen de o zi lucratoare de la data selectiei dosarelor.

In data de 24.03.2016 incepand cu ora 10.00 vor avea loc probele practice de utilizare/operare
precum si cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala (engleza, franceza, germana). Fiecare proba va fi punctata separat. Punctajul maxim este de 100 puncte. Pentru a fi declarati admisi la proba practica, candidatii trebuie sa obtina minim 50 de puncte la fiecare din cele doua probe (calculator si limba straina).
Se pot prezenta la urmatoarea etapa (proba scrisa) numai candidatii declarati admisi la proba
practica.
In data de 29.03.2016 incepand cu ora 10.00 va avea loc proba scisa a concursului . Punctajul maxim
este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte.
Interviul va avea loc in data de 31.03.2016 incepand cu ora 14.00. Punctajul maxim este de 100
puncte. Sunt declarati admisi la proba interviului candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte.
Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba practica, cea scrisa si interviu.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba practica, proba scrisa , interviu,
candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei respective, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Contestatiile formulate vor fi solutionate in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea
termenului de depunere a contestatiilor, prin Afisare la sediul institutiei

Bibliografia este atasata prezentului anunt.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 int.107

 

BIBLIOGRAFIE

– Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale
– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
– Legea 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public, actualizata;
– Ordinul 1096/3 septembrie 2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistica
– Legea 422/18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata
– Hotararea nr 78 din 27.01.2005 privind organizarea si functionarea ministerului culturii si cultelor cu modificarile si completarile ulterioare, republicata;
– Ordonanta nr 19 din 31.02.2007 privind protejarea patrimoniului cultural immaterial cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinul Ministerului Culturii si Cultelor nr 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice;
– Geografia Romaniei ;
– Ordonanta de Urgenta nr 118/21.12.2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale

 

concurs recrutare agent de securitate (paznic)

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in Eforie Sud, str Progresului nr 1, organizează concurs de recrutare in perioada 22.03.2016-24.03.2016 pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a doua posturi contractuale de agent de securitate (paznic) din cadrul Directiei Urbanism si Amenajarea Teritoriului .

Conditii de participare:
Poate indeplini functia de paznic persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
-are cetatenie romana si domiciliul in Romania (se va prezenta copie dupa certificatul de nastere si dupa bulteinul/cartea de identitate)
-Cunoaste limba romana scris si vorbit
-Are varsta minima de 18 ani impliniti
-are capacitate deplina de exercitiu
-are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de examen medical
-nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals sau a unor faptre de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea (dovada- cazier judiciar)
-nu a avut contractul de munca incetat pentru motive disciplinare si /sau nu a fost destituita din functia publica (se prezinta cartea de munca in original si in copie)
-are studii generale/medii liceale (se prezinta documentele doveditoare in original si copie)
-detine atestat in conditiile legii 333/2003

Alte conditii:
-a detinut anterior functie similara (se prezinta cartea de munca in original si copie)

Concursul consta in 3 etape:
1. selectarea dosarelor de inscriere
2. proba scrisa
3. interviu

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

Dosarul de inscriere va cuprinde următoarele documente:
-cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii
– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii
– copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ( diploma de bacalaureat) si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă
– cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza
-adeverinţă medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
-curriculum vitae
Actele mentionate mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea

Dosarele de inscriere se vor depune la registratura institutiei pana la data de 14.03.2016.In termen de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor , comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs, pe baza indeplinirii conditiilor de participare. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretariatul comisiei in termen de o zi lucratoare de la data selectiei dosarelor.

In data de 22.03.2016 incepand cu ora 10.00 va avea loc proba scisa a concursului . Punctajul maxim este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte.
Interviul va avea loc in data de 24.03.2016 incepand cu ora 14.00. Punctajul maxim este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte.
Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa , interviu, candidatii
nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei respective, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Contestatiile formulate vor fi solutionate in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea
termenului de depunere a contestatiilor, prin Afisare la sediul institutiei

Bibliografia este atasata prezentului anunt.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 int.107

 

BIBLIOGRAFIE
concurs pentru ocuparea posturilor de paznic

– Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale
– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
– Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, actualizată
– Legea nr 333/2003 privind paza obiectivelor , bunurilor si persoanelor, actualizata

 

 

concurs de recrutare inspector , clasa I, gradul profesional superior

ANUNT
Primăria Oraşului Eforie organizează concurs de recrutare in perioada 23.03.2016-25.03.2016 pentru ocuparea funcţiei publice vacanta de inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Contracte si Proceduri Achizitii ( Directia Economica) din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Concursul de recrutare constă în 3 etape:
– selecţia dosarelor
– proba scrisă
– interviul

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primariei Orasului Eforie
-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere
-proba scrisa se va desfăşura în data de 23.03.2016 ora 10.00
-interviul se va desfăşura în data de 25.03.2016 ora 13.00

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Compartimentul Resurse Umane în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial, partea a-III-a. (termen limita 12.03.2016)

Dosarul de inscriere va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi actualizată:
– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
– copia actului de identitate,
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor nbecesare ocupării funcţiei publice
– cazierul judiciar
-adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
-Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 23.03.2016 la sediul Primăriei Oraşului Eforie, ora 10.00, iar interviul va avea loc în data de 25.03.2016, ora 13.00 la acelaşi sediu.

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art 54 din legea nr 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si urmatoarele conditii de studii si de vechime in specialitatea studiilor:

-conditii studii: Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice

conditii vechime  in specialitatea studiilor  : 9 ani

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633 interior 107.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul professional superior in cadrul Compartimentului Contracte şi Proceduri Achiziţii
– Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale
– Legea nr. 188/1999, republicată şi actualizată, privind Statutul functionarilor publici
– Legea nr 7/2004, republicată şi actualizată, privind codul de conduită al funcţionarilor publici
– Legea nr 544/2001, actualizată, privind liberal acces la informaţiile de interes public
– Ordonanţa de Urgenţă nr 34/19 aprilie 2006, actualizată , privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii
– Hotărâre nr 925/19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
– Hotărâre nr 1660 din 22 noiembrie 2006, actualizată, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
– Ordonanţa de Urgenţă nr 30/12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică

 

concurs recrutare inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului Afaceri Externe si Protocol

Primăria Oraşului Eforie organizează concurs de recrutare in perioada 15.12.2015-17.12.2015 pentru ocuparea funcţiei publice vacanta de inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Afaceri Externe si Protocol din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Concursul de recrutare constă în 3 etape:
– selecţia dosarelor
– proba scrisă
– interviul
Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primariei Orasului Eforie (până la data de 2 decembrie 2015)
-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere
-proba scrisa se va desfăşura în data de 15.12.2015 ora 9.00
-interviul se va desfăşura în data de 17.12.2015 ora 13.00

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Compartimentul Resurse Umane în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial, partea a-III-a. (termen limita 02.12.2015)
Dosarul de inscriere va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi actualizată:
– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
– copia actului de identitate,
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor nbecesare ocupării funcţiei publice
– cazierul judiciar
-adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
-Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 15.12.2015 la sediul Primăriei Oraşului Eforie, ora 9.00, iar interviul va avea loc în data de 17.12.2015, ora 13.00 la acelaşi sediu.
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art 54 din legea nr 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si urmatoarele conditii de studii si de vechime in specialitatea studiilor:

– studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice, ingineresti, juridice sau administratie publica

-vechime in specialitatea studiilor- min 1 an

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633

BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacanta de inspecto, clasa I, grad profesional  asistent in cadrul Serviciului Afaceri Externe si Protocol

– Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale
– Legea nr. 188/1999, republicată şi actualizată, privind Statutul functionarilor publici
– Legea nr 7/2004, republicată şi actualizată, privind codul de conduită al funcţionarilor publici
– Hotararea Guvernului nr 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile ulterioare
– Legea nr 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania
– Hotararea Guvernului nr 1115/2004 privind elaborarea in parteneriat a Planului National de Dezvoltare, actualizata
– -Hotararea Guvernului nr 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale

 

suspendare concurs recrutare inspector asistent

Conform adresei nr 46604/2015 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici concursul pentru ocuparea functiei publice de executie de inspector, clasa I, gradul profesional asistent  din cadrul Serviciului Afaceri Externe si Protocol , se supenda pentru nerespectarea prevederilor art 104 din Legea nr 188/1999 privind statutul functionarilor publici (r2)- , respectiv intocmirea  procedurii de  testare a  functionarilor publici din corpul de rezerva al functionarilor publici , in vederea redistribuirii.

 

concurs recrutare inspector asistent

Primăria Oraşului Eforie organizează concurs de recrutare in perioada 05.10.2015-07.10.2015 pentru ocuparea funcţiei publice vacanta de inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Afaceri Externe, si Protocol din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Concursul de recrutare constă în 3 etape:
– selecţia dosarelor
– proba scrisă
– interviul

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primariei Orasului Eforie (pana la 23.09.2015)
-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere
-proba scrisa se va desfăşura în data de 05.10.2015 ora 9.00
-interviul se va desfăşura în data de 07.10.2015 ora 13.00
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Compartimentul Resurse Umane în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial, partea a-III-a. (termen limita 23.09.2015)                     Dosarul de inscriere va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi actualizată:
– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
– copia actului de identitate,
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor nbecesare ocupării funcţiei publice
– cazierul judiciar
-adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
-Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art 54 din legea nr 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si urmatoarele conditii de studii si de vechime in specialitatea studiilor:
-Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice, ingineresti, juridice sau administratie publica

– vechime in specialitatea studiilor- min 1 an
Bibliografia propusă este anexata prezentei .
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633.

 

 

BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, gradul professional asistent în cadrul          Serviciului Afaceri Externe şi Protocol
– Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale;
– Legea nr. 188/1999, republicată şi actualizată, privind Statutul functionarilor publici;
– Legea nr 7/2004, republicată şi actualizată, privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
– Hotararea Guvernului nr 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările ulterioare;
– Legea nr 315/2004 privind dezvoltarea regională în Romania;
– Hotararea Guvernului nr 1115/2004 privind elaborarea În parteneriat a Planului Naţional de Dezvoltare, actualizată
– Hotararea Guvernului nr 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operationale;

 

selectie dosare concurs post paznic

Document afişare selecţie dosare

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la
concursul de recrutare organizat pentru funcţia contractuala de paznic in

cadrul Primariei Orasului Eforie

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin (2) si art 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind regulamentul –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a un ui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

1. Asan Mursel-   dosar ADMIS
2. Sulcu Mihai – dosar RESPINS -lipsa dovada vechime 1 an in post similar
3. Badea Ion- dosar  ADMIS
4 Septar Temogen- dosar RESPINS -lipsa dovada vechime 1 an in post similar

 

 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 17 iunie 2015, ora 9.00, la sediul din strada Avram Iancu (in sala de sedinte a Consiliului Local Eforie)
 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 si se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, referent de specialitate Burhoch Maria Lucia

Secretar,
.Gheorghe Gabriela-Florentina
Inspector Comp Resurse Umane

anunt concurs post contractual de pompier

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in Eforie Sud, str Progresului nr 1, organizează concurs de recrutare in perioada 17.06.2015-19.06.2015 pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui post contractual de pompier din cadrul Compartimentului pentru Situatii de Urgenta .
Conditii de participare:
Poate indeplini functia de pompier persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
-are cetatenie romana si domiciliul in Romania (se va prezenta copie dupa certificatul de nastere si dupa bulteinul/cartea de identitate)
-Cunoaste limba romana scris si vorbit
-Are varsta minima de 18 ani impliniti
-are capacitate deplina de exercitiu
-are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de examen medical
-nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals sau a unor faptre de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea (dovada- cazier judiciar)
-nu a avut contractul de munca incetat pentru motive disciplinare si /sau nu a fost destituita din functia publica (se prezinta cartea de munca in original si in copie)
-are studii medii liceale, absolvite cu diploma (se prezinta documentele doveditoare in original si copie)
-poseda calificare /atestat de servant pompier
-Vechime in specialitate(pompier) – minim 3 ani (se prezinta cartea de munca in original si copie)

Concursul consta in 3 etape:
1. selectarea dosarelor de inscriere
2. proba scrisa
3. proba practica
4. interviu

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

Dosarul de inscriere va cuprinde următoarele documente:
-cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii
– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii
– copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ( diploma de bacalaureat) si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă
– cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza
-adeverinţă medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
-curriculum vitae
Actele mentionate mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea

Dosarele de inscriere se vor depune la registratura institutiei pana la data de 09.06.2015. Intermen de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor , comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs, pe baza indeplinirii conditiilor de participare. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretariatul comisiei in termen de o zi lucratoare de la data selectiei dosarelor.

In data de 17.06.2015 incepand cu ora 9.00 va avea loc proba scisa a concursului . Punctajul maxim este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte.
Proba practica va fi sustinuta in data de 18.06.2014 ora 14.00. Punctajul maxim este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte.
Interviul va avea loc in data de 19.06.2015 incepand cu ora 12.00. Punctajul maxim este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte.
Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa , proba practica si interviu.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa , interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei respective, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Contestatiile formulate vor fi solutionate in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, prin Afisare la sediul institutiei

Bibliografia este atasata prezentului anunt.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633

 

BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul pentru ocuparea unui post de pompier
– Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale
– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
– Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, actualizată
– Legea nr 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
– Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentã, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 363/2002;
– OIG nr 1444/IG /2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a Ordinului ministrului administratiei si internelor nr 1134/13.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregatirea, organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste
– OIG nr 1416/IG din 29.07.2013- Ghid privind tehnica si tactica stingerii incendiilor-ISU 04

anunt concurs post contractual paznic

Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in Eforie Sud, str Progresului nr 1, organizează concurs de recrutare in perioada 17.06.2015-19.06.2015 pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui post contractual de paznic din cadrul Compartimentului tehnico-administrativ al Directiei Urbanism si Amenajarea Teritoriului .
Conditii de participare:
Poate indeplini functia de paznic persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
-are cetatenie romana si domiciliul in Romania (se va prezenta copie dupa certificatul de nastere si dupa bulteinul/cartea de identitate)
-Cunoaste limba romana scris si vorbit
-Are varsta minima de 18 ani impliniti
-are capacitate deplina de exercitiu
-are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de examen medical
-nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals sau a unor faptre de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea (dovada- cazier judiciar)
-nu a avut contractul de munca incetat pentru motive disciplinare si /sau nu a fost destituita din functia publica (se prezinta cartea de munca in original si in copie)
-are studii generale/medii liceale (se prezinta documentele doveditoare in original si copie)
-detine atestat in conditiile legii 333/2003 sau este in curs de scolarizare

Alte conditii:
-a detinut anterior functie similara min 1 an  (se prezinta cartea de munca in original si copie)

Concursul consta in 3 etape:
1. selectarea dosarelor de inscriere
2. proba scrisa
3. interviu

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

Dosarul de inscriere va cuprinde următoarele documente:
-cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii
– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii
– copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ( diploma de bacalaureat) si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă
– cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza
-adeverinţă medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
-curriculum vitae
Actele mentionate mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea

Dosarele de inscriere se vor depune la registratura institutiei pana la data de 9.05.2015.In termen de maximum doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor , comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs, pe baza indeplinirii conditiilor de participare. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretariatul comisiei in termen de o zi lucratoare de la data selectiei dosarelor.

In data de 17.06.2015 incepand cu ora 9.00 va avea loc proba scisa a concursului . Punctajul maxim este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte.
Interviul va avea loc in data de 19.06.2015 incepand cu ora 14.00. Punctajul maxim este de 100 puncte. Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte.
Punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa , interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei respective, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Contestatiile formulate vor fi solutionate in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, prin Afisare la sediul institutiei

Bibliografia este atasata prezentului anunt.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633

 

 

BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul pentru ocuparea unui post de paznic
– Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale
– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
– Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, actualizată
– Legea nr 333/2003 privind paza obiectivelor , bunurilor si persoanelor, actualizata

 

Skip to content