Atributiile Secretarului

Potrivit prevederilor art. 117 din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, actualizată, secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

  • avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local;
  •  participă la şedinţele consiliului local;
  • asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
  •  organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
  •  asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile   Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
  • asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local;
  •  pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
  • alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar;
Anunțul curent face parte din : Atributii
Sari la conținut