Anuntul de Intentie pentru Servicii de Inregistrare Cadastru Sistematic si Caietul de Sarcini Aferent

Avand in vedere activitatea specifica din cadrul Orasului Eforie se intentioneaza achizitionarea de servicii de cadastru pentru realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica pe sectoare cadastrale in vederea inscrierii in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor din sectorul cadastral nr.8 de pe teritoriul UAT Eforie ,cod CPV 71354300-7.

Sectoarele cadastrale in care se vor desfasura lucrarile de inregistrare sistematica, pe finantarea 2020-2021, au fost stabilite impreuna cu Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta, anterior demararii procesului de achizitie publica, avandu-se in vedere sectoarele cadastrale prioritare potrivit prevederilor art 9, alin34, indice 7din Legea cadastrului si a publicitatii nr.7/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

Se vor executa documentatiile solicitate pentru un numar de 1000 imobile ce se regasesc cuprinse in sectorizarea UAT Eforie. Deoarece nu a putut fi stabilit cu precizie numarul de imobile, prestatorul va stabili impreuna cu achizitorul sectoarele in care se vor desfasura lucrarile de inregistrare sistematica, fara a depasi numarul maxim de 1000 imobile.

In conformitate cu Legea nr. 98/2016 pivind achizitiile publice, autoritatea contractanta invita operatorii economici care isi desfasoara activitatea in acest domeniu, sa depuna oferta tehnica si financiara pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: Servicii de cadastru pentru realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica pe sectoare cadastrale in vederea inscrierii in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor din sectorul cadastral nr.8 de pe teritoriul UAT Eforie ,cod CPV 71354300-7

Cerintele specifice si modalitatile de plata, se regasesc in caietul de sarcini.

Termen limita primire oferte:17.02.2020, ora 16:30

Ofertele se depun la registratura Primariei Orasului Eforie, din strada Progresului nr.1, Eforie Sud sau email : secretariat@primariaeforie.ro

Achiziția se va realiza prin încheierea unui contract de achiziție publica/factura/comanda in conformitate cu prevederile legale art. 43 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

INTOCMIT

BIROU ACHIZITII,

RAPOTAN Mihaela

Download (PDF, 1.16MB)


Download (PDF, 5.8MB)

Anunțul curent face parte din : Achizitii Publice
Sari la conținut