Anunt privind angajarea fără concurs a unui asistent medical

Nr 19071/31.08.2020

                                                                                                           ANUNT

Privind angajarea fără concurs a unui asistent medical

 

Avand în vedere prevederile art 27 alin (1) din Legea nr 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, Primăria Oraşului Eforie, cu sediul in Eforie Sud, str Progresului nr 1, angajează   fără concurs  , pe perioadă determinată de cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă , un  asistent medical generalist , studii postliceale, grad profesional asistent , la  Compartimentul Asistență Medicală în Școli- Directia Administrarea Domeniului Public si Privat

Conditii  generale de participare:

Poate indeplini functia de asistent medical  persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

-are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniuniii Europene sau a statelor apartinand Spatiului economic European  si domiciliul in Romania (se va prezenta copie  dupa certificatul de nastere si dupa buletinul/cartea de identitate)

-Cunoaste limba romana scris si vorbit

-Are varsta minima de 18 ani impliniti

-are capacitate deplina de exercitiu

-are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de examen medical

-nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni  contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals sau a unor faptre de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea (dovada- cazier judiciar)

-are studii postliceale în domeniul sanitar (se prezinta documentele doveditoare  in original si copie)

Alte conditii:

-a detinut anterior functie similara  6 luni de zile (se prezinta adeverinta / cartea de munca  original si copie)

– adeverinta OAMGMAMR

– detine dovada dreptului de libera practica

In vederea ocupării, fără concurs, a posturilor temporar vacante, candisații vor depune la sediul Primăriei Orașului Eforie din Eforie Sud, str Progresului nr 1 , sau pe emailul : secretariat@primariaeforie.ro până la data de 04.09.2020   un dosar cu următoarele documente:

Dosarul de inscriere  va cuprinde următoarele documente:

-cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii

– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii

– copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ( diploma de bacalaureat) si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă

– cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza

-adeverinţă medicala  care să ateste  starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

-curriculum vitae

-declarație pe proprie răspundere că este /nu este încadrat /încadrată la o altă instituție publică sau private și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu-

-asigurarea de răspundere civilă profesionala a personalului medical

– certificatul de membru OAMGMAMR

-adeverință de participare la concurs eliberată de OAMGMAMR

Actele mentionate mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea

 

Nu se admit completări, iar dosarele incomplete vor fi respinse

 

În situația în care se depun mai multe dosare pentru  acest post, iar după selecția dosarelor sunt admiși mai mulță candidați, se organizează proba de  interviu.

În situația în care în urma selecției de dosare rămâne un singur candidat, acesta va fi declarant admis  fără a mai fi organizată proba de interviu.

Rezultatul selectiei dosarelor va fi publicat in data de 08.09.2020, urmând a fi specificată și data probei de interviu, dacă este cazul.

Angajarea pe post se va face la finalizarea selecției, contractul fiind încheiat pe perioada stării de alertă + cel mult 30 de zile de la data încetării  stării de alertă, conform prevederilor  din Legea nr 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

La angajare copiile de pe actele menționate mai sus vor fi certificate pentru conformitate de secretarul comisiei de evaluare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/ 748633

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut