Anunt nr. 9491 din 12.04.2023

1. Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Eforie, str. Progresului nr. 1, Eforie Sud, judeţul Constanța, telefon 0241748149, fax 0241748979 , email secretariat@primariaeforie.ro

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie inchiriat:

– 20 de module fixe și 2 amplasamente de teren, fiecare cu suprafața de 5 mp pentru desfăşurarea de activităţi comerciale temporare, situate în Eforie Nord, str. Panselelor, care fac parte din domeniul public al orasului (pretul minim de inchiriere este de 11000lei) conform H.C.L. nr. 48 din 23.03.2023, H.C.L. nr. 53 din 10.04.2023 și în conformitate cu O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ. Licitatia pentru modulele/amplasamentele neinchiriate se reia in fiecare saptamana in aceeasi zi la aceeasi ora.

– imobil teren în suprafață de 1103 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Nord, strada Lebedei nr. 6, identificat cu I.E. 107671 cu destinatia de parcare (pretul minim de inchiriere este de 0,73 euro/mp/luna), conform H.C.L. nr. 272 din 29.11.2022, H.C.L. nr. 55 din 10.04.2023 și în conformitate cu O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc in caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare verbală Direcția Economică, compartimentul Taxe și Impozite, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud, județul Constanța.

3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcția Economică, compartimentul Taxe și Impozite, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud, județul Constanța. începând cu data de 08.05.2023

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 110 lei/exemplar, care se achita la casierie.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.05.2023 ora 16.00

4. Informaţii privind ofertele: se regăsesc in caietul de sarcini.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 23.05.2023, ora 16.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Progresului, nr. 1, la Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 24.05.2023, ora 10.00, Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Avram Iancu nr. 2, în sala de ședințe
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Constanţa, Secţia Contencios și administrativ fiscal, Constanța, Strada Traian, nr.31, tel. 0241606597, int. 247, Fax: 0241617413, E-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro

PRIMAR,SERBAN Robert-Nicolae
SECRETAR GENERAL PREOTEASA GABRIEL
DIRECTIA ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
DIRECTOR EXECUTIV: MANEA DANIEL
Întocmit si redactat: Inspector NEGREA CLAUDIU

Anunțul curent face parte din : Licitatii Imobiliare
Sari la conținut