Anunt Nr. 4366-6 din 23.02.2021

1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Eforie, str. Progresului nr. 1, Eforie Sud, judeţul Constanța, telefon 0241748149, fax 0241748979 , email secretariat@primariaeforie.ro

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut: imobil teren care aparține domeniului privat al orașului în suprafață de 179 mp situat în Eforie Nord, str. Alexandru Lapusneanu, lot 587, teren imprejmuit, pe teren se afla o constructie fara acte, vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 240 din 29/11/2019 modificata prin Hotărârea Consiliului Local Eforie nr. 12 din 28/01/2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc in caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare verbală

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcția Economică, compartimentul Taxe și Impozite, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 110 lei/exemplar, care se achita la casierie

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 24/03/2021, ora 16.00

4. Informaţii privind ofertele: Actele doveditoare privind calitățile și capacitățile cerute ofertanților, precum și durata prin care ofertanții rămân angajați prin termenii ofertei lor, vor fi conforme cu prevederile instrucțiunilor pentru ofertanți

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 08/04/2021, ora 16.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Progresului, nr. 1, la Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar, conform caietului de sarcini.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 12/04/2021, ora 10:00 în sala de ședințe a Consiliului Local, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Constanţa, Secţia Contencios și administrativ fiscal, Constanța, Strada Traian, nr.31, tel. 0241606597, int. 247, Fax: 0241617413, E-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro

PRIMAR,
SERBAN Robert-Nicolae

DIRECTIA ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
DIRECTOR EXECUTIV
MANEA Daniel

Întocmit
Inspector NEGREA Claudiu

REDACTAT
Inspector NEGREA Claudiu/2 ex.

Anunțul curent face parte din : Licitatii Imobiliare
Sari la conținut