ANUNT NR. 28979 DIN 19.10.2023

1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Eforie, str. Progresului nr. 1, Eforie Sud, judeţul Constanța, telefon 0241748149, fax 0241748979 , email secretariat@primariaeforie.ro

 

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie vândute:

2.1. imobil teren în suprafață de 1115 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Mihai Eminescu nr. 22B, identificat cu I.E. 107593, (terenul este împrejmuit, împrejmuirea nu face obiectul vânzării, se va asigura servitute de tercere la un drum public pentru activul Restaurant Cosmos, prețul minim de pornire a vânzării este de 154 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 161 din 31 iulie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.2. imobil teren în suprafață de 583 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Mihai Eminescu nr. 22C, identificat cu I.E. 107596, (terenul este împrejmuit, împrejmuirea nu face obiectul vânzării, se va asigura servitute de tercere la un drum public pentru activul Restaurant Cosmos, prețul minim de pornire a vânzării este de 170 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 162 din 31 iulie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.3. imobil teren în suprafață de 300 mp (291 mp din măsurători) care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Rozelor nr. 27, identificat cu I.E. 107827, (prețul minim de pornire a vânzării este de 79 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 174 din 31 iulie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.4. imobil teren în suprafață de 1757 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Nicolae Filipescu nr. 21, identificat cu I.E. 106529, (terenul este grevat de un drept de folosință în favoarea Andi Trans S.R.L., este ocupat de activul Pensiunea 1, pe acesta se va asigura servitute de trecere pentru construcția existentă, prețul minim de pornire a vânzării este de 181 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 201 din 31 iulie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.5. imobil teren în suprafață de 63 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Mihai Viteazu nr. F.N., identificat cu I.E. 107851, (terenul este împrejmuit, împrejmuirea nu face obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 95 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 256 din 29 septembrie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.6. imobil teren în suprafață de 400 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, str. Dorobantilor nr. 45, identificat cu I.E. 107861, (prețul minim de pornire a vânzării este de 279 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 257 din 29 septembrie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.7. imobil teren în suprafață de 124 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Nord, aleea Belona Vraja Marii nr. F.N., identificat cu I.E. 107883, (prețul minim de pornire a vânzării este de 373 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 258 din 29 septembrie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.8. imobil teren în suprafață de 996 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Brizei nr. 10, identificat cu I.E. 104617, (terenul este ocupat de construcții înscrise în cărțile funciare 104617 – C1, 104617 – C2, 104617 – C3, prețul minim de pornire a vânzării este de 341 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 259din 29 septembrie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.9. imobil teren în suprafață de 715 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Marii nr. 17, identificat cu I.E. 104164, (prețul minim de pornire a vânzării este de 451 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 260 din 29 septembrie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare verbală, Direcția Economică, compartimentul Taxe și Impozite, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud, județul Constanța.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcția Economică, compartimentul Taxe și Impozite, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud, județul Constanța, incepand cu 25.10.2023.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 110 lei/exemplar, care se achita la casierie.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.11.2023, ora 16.00

 

4. Informaţii privind ofertele: se regăsesc în documentația de atribuire.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 14.11.2023, ora 16.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Progresului, nr. 1, la Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar, conform documentației de atribuire.

 

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 16.11.2023, ora 10:00, Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Avram Iancu nr. 2, în sala de ședințe

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Constanţa, Secţia Contencios și administrativ fiscal, Constanța, Strada Traian, nr.31, tel. 0241606597, int. 247, Fax: 0241617413, E-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro

 

 

PRIMAR,
SERBAN Robert-Nicolae

SECRETAR GENERAL
PREOTEASA Gabriel

DIRECTIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

DIRECTOR EXECUTIV
MANEA Daniel

Întocmit si redactat
Inspector NEGREA Claudiu

Anunțul curent face parte din : Licitatii Imobiliare
Sari la conținut