Anunț nr. 24982 din 22.09.2021

1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Eforie, str. Progresului nr. 1, Eforie Sud, judeţul Constanța, telefon 0241748149, fax 0241748979 , email secretariat@primariaeforie.ro

 

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie vândute:

2.1  imobil format din teren în suprafață de 8611 mp și 4 construcții anexă parter cu suprafata construită totală de 190 mp care aparțin domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Serei nr. 2C, identificat cu I.E. 107394, teren împrejmuit parțial, pe care se va asigura servitute de trecere pentru imobilele identificate cu I.E. 103003 și I.E. 103811 (sau ale imobilelor dezmembrate din acesta), vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 215 din 19 august 2021 și nr. 237 din 16 septembrie 2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.2  imobil teren care aparține domeniului privat al orașului în suprafață de 7619 mp situat în Eforie Sud, strada Serei, care face parte din imobilul identificat cu I.E. 103811, in cartea funciara este notat un drept de folosinta in favoarea unei terte persoane, terenul este împrejmuit, pentru care se plateste taxa pe teren echivalenta cu impozitul, pe care se va asigura servitute de trecere pentru imobilul identificat cu I.E. 103003 sau ale imobilelor dezmembrate din imobilul cu I.E. 103811, vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 196 din 19 august 2021, 216 din 19 august 2021 și nr. 238 din 16 septembrie 2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.3  imobil teren care aparține domeniului privat al orașului în suprafață de 670 mp situat în Eforie Sud, strada Republicii nr. 67, identificat cu I.E. 107396, terenul este împrejmuit, ocupat de 2 constructii, pentru care se plateste taxa pe teren echivalenta cu impozitul, vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 239 din 22 decembrie 2020 și nr. 211 din 19 august 2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.4  imobil teren care aparține domeniului privat al orașului în suprafață de 1081 mp situat în Eforie Sud, strada Republicii, identificat in planul de situatie intocmit de Bordea Stefan, vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 267 din 19 decembrie 2019 și nr. 212 din 19 august 2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.5  imobil teren care aparține domeniului privat al orașului în suprafață de 600 mp situat în Eforie Nord, strada Tudor Vladimirescu ( fostă strada Dezrobirii), lot D, identificat cu număr cadastral 430 inscris in cartea funciară 106266, teren împrejmuit, pentru care se plateste taxa pe teren echivalenta cu impozitul, vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 159 din 27 iulie 2021 și nr. 240 din 16 septembrie 2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.6  imobil teren care aparține domeniului privat al orașului în suprafață de 600 mp situat în Eforie Nord, strada Tudor Vladimirescu ( fostă strada Dezrobirii), lot D/1, identificat cu I.E. 105178, teren împrejmuit, pentru care se plateste taxa pe teren echivalenta cu impozitul, vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 159 din 22 iulie 2021 și nr. 241 din 16 septembrie 2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.7  imobil teren care aparține domeniului privat al orașului în suprafață de 756 mp situat în Eforie Nord, str. Dunării, identificat cu I.E. 106341, vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 153 din 29/08/2019 poziția 4 modificată prin Hotărârea Consiliului Local Eforie nr. 12 din 28/01/2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.8  imobil teren care aparține domeniului privat al orașului în suprafață de 808 mp situat în Eforie Sud, strada Republicii nr. 80D, loturile 5022, 5030, 5031, identificat cu I.E. 107134, teren împrejmuit și ocupat de construcții, vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 256 din 22 decembrie 2020 și nr. 73 din 29.04.2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.9  imobil teren care aparține domeniului privat al orașului în suprafață de 300 mp situat în Eforie Sud, strada Sirius nr. 1, lotul 781, identificat cu numărul cadastral 773, înscris în cartea funciară nr. 104369, teren afectat de conducte de aducțiune apă si refulare ape uzate pentru care se va asigura drept de servitute, vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 231 din 22 decembrie 2020 și nr. 76 din 29.04.2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.10  imobil teren care aparține domeniului privat al orașului în suprafață de 42 mp situat în Eforie Nord, strada Daliei nr. 24B, identificat cu I.E. 107388, teren împrejmuit, ocupat de o construcție, vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 230 din 22 decembrie 2020 și nr. 78 din 29.04.2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.11  imobil teren care aparține domeniului privat al orașului în suprafață de 480 mp situat în Eforie Sud, strada Republicii nr. 45A, lotul 1564 parțial din parcelarea Movilă Techirghiol identificat cu I.E. 102827, vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 111 din 31 mai 2021 și nr. 185 din 19 august 2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.12  imobil teren care aparține domeniului privat al orașului în suprafață de 120 mp situat în Eforie Nord, strada Nucului nr. 11, identificat cu I.E. 107154, vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 46 din 31 martie 2021 și nr. 186 din 19 august 2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.13  imobil teren care aparține domeniului privat al orașului în suprafață de 88 mp situat în Eforie Nord, strada Bucovinei nr. 9B, identificat cu I.E. 107137, teren împrejmuit, ocupat de construcții, pentru care se plateste taxa pe teren echivalenta cu impozitul, vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 109 din 31 mai 2021 și nr. 189 din 19 august 2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.14  imobil teren care aparține domeniului privat al orașului în suprafață de 2529 mp situat în Eforie Sud, strada Serei nr. F.N., identificat cu I.E. 107402 (in cartea funciara este notat un drept de folosinta in favoarea unei terte persoane, terenul este împrejmuit, ocupat de construcții edificate în baza autorizației de construire 84 din 03 iulie 2015 pentru care s-a semnat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărlor nr. 18185 din 29 mai 2018, pe care se va asigura servitute de trecere pentru imobilul identificat cu I.E. 107401, pentru care se plateste taxa pe teren echivalenta cu impozitul) vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 201 din 19 august 2021 și nr. 239 din 16 septembrie 2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.15  imobil teren care aparține domeniului privat al orașului în suprafață de 981 mp situat în Eforie Nord, aleea Cristal, identificat cu I.E. 106878, teren împrejmuit pe care este amenajată o parcare, pentru care se plateste taxa pe teren echivalenta cu impozitul, vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 153 din 22 iulie 2021 și nr. 242 din 16 septembrie 2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.16  imobil teren care aparține domeniului privat al orașului în suprafață de 340 mp situat în Eforie Nord, strada Grivița nr. 59, loturile 2, 3, 12 parțiale din parcelarea Butărăscu, identificat cu I.E. 107369, vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 132 din 10 iunie 2021 și nr. 243 din 16 septembrie 2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.17  imobil teren care aparține domeniului privat al orașului în suprafață de 514 mp situat în Eforie Nord, lotul 323 din parcelarea Eforia Spitalelor Civile București, identificat cu I.E. 104708, teren ocupat de o construcție, vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 69 din 29 aprilie 2021 și nr. 244 din 16 septembrie 2021 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019

 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc in caietul de sarcini

3.1.  Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare verbală

3.2.  Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcția Economică, compartimentul Taxe și Impozite, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud

3.3.  Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 110 lei/exemplar, care se achita la casierie

3.4.  Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 13/10/2021, ora 16.00

 

4. Informaţii privind ofertele: Actele doveditoare privind calitățile și capacitățile cerute ofertanților, precum și durata prin care ofertanții rămân angajați prin termenii ofertei lor, vor fi conforme cu prevederile instrucțiunilor pentru ofertanți

4.1.  Data limită de depunere a ofertelor: 20/10/2021, ora 16.00

4.2.  Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Progresului, nr. 1, la Registratură.

4.3.  Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar, conform caietului de sarcini.

 

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 21 octombrie 2021, ora 11:00 în sala de ședințe a Consiliului Local, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Constanţa, Secţia Contencios și administrativ fiscal, Constanța, Strada Traian, nr.31, tel. 0241606597, int. 247, Fax: 0241617413, E-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro

 

 

PRIMAR,

SERBAN Robert-Nicolae

SECRETAR GENERAL
PREOTEASA Gabriel

DIRECTIA ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
DIRECTOR EXECUTIV

MANEA Daniel

Întocmit
Inspector NEGREA Claudiu

REDACTAT
Inspector NEGREA Claudiu/2 ex.

Anunțul curent face parte din : Anunt Public Licitatii Imobiliare
Sari la conținut