Anunt nr. 24397 din 14.09.2022

1. Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Eforie, str. Progresului nr. 1, Eforie Sud, judeţul Constanța, telefon 0241748149, fax 0241748979 , email secretariat@primariaeforie.ro

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie inchiriat: imobil teren in suprafața de 1610 mp situat în Eforie Sud, str. Republicii, identificat cu I.E. 107560 care face parte din domeniul privat al orasului (chiria minima de pornire a licitatiei este de 0,40 euro/mp/luna fără T.V.A.), conform H.C.L. nr. 171 din 29 iulie 2022, și în conformitate cu O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc in caietul de sarcini
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare verbală, Direcția Economică, compartimentul Taxe și Impozite, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud, județul Constanța.
3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Oraşul Eforie – Direcția Economică, compartimentul Taxe și Impozite, str. Avram Iancu nr. 2, localitatea Eforie Sud, județul Constanța, începând cu data de 26 septembrie 2022
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 110 lei/exemplar care se achită la casieria instituției.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11 octombrie 2022, ora 16.00

4. Informaţii privind ofertele: se regăsesc în caietul de sarcini.
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 19 octombrie 2022, ora 16.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Progresului, nr. 1, la Registratură.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 20 octombrie 2022, ora 12:00, Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Avram Iancu nr. 2, în sala de ședințe

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Constanţa, Secţia Contencios și administrativ fiscal, Constanța, Strada Traian, nr.31, tel. 0241606597, int. 247, Fax: 0241617413, E-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro

PRIMAR,

SERBAN Robert-Nicolae
DIRECTIA ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
DIRECTOR EXECUTIV
MANEA Daniel
Întocmit
Inspector NEGREA Claudiu
REDACTAT
Inspector NEGREA Claudiu/2 ex

Anunțul curent face parte din : Licitatii Imobiliare
Sari la conținut