Anunt nr. 24395 din 14.09.2022

1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Eforie, str. Progresului nr. 1, Eforie Sud, judeţul Constanța, telefon 0241748149, fax 0241748979 , email secretariat@primariaeforie.ro

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie vândute:
2.1 imobil teren în suprafață de 300 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Serei nr. 8B, identificat cu I.E. 107582, ( prețul minim de pornire a vânzării este de 70 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 149 din 30 iunie 2022 și nr. 191 din 31 august 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.
2.2 imobil teren în suprafață de 300 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, str. Saturn nr. 9, identificat cu I.E. 107597, (prețul minim de pornire a vânzării este de 59 euro/mp fără T.V.A.), vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 65 din 22 martie 2022 și nr. 192 din 31 August 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.
2.3 nuda proprietate a terenului în suprafață de 425 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Serei nr. 4A, identificat cu I.E. 103003, ( afectat de dreptul de folosință dobândit în baza contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros autentificat cu nr. 3333/22.12.2021 la BIN Șerban Mihaela Lavinia, prețul minim de pornire a vânzării este de 65 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 150 din 30 iunie 2022 și nr. 193 din 31 august 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.
2.4 nuda proprietate a terenului în suprafață de 1585 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Sereinr. 4B, identificat cu I.E. 103012, (afectat de dreptul de folosință dobândit în baza contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros autentificat cu nr. 3333/22.12.2021 la BIN Șerban Mihaela Lavinia, prețul minim de pornire a vânzării este de 73 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 151 din 30 iunie 2022 și nr. 194 din 31 august 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.
2.5 nuda proprietate a terenului în suprafață de 283 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Serei nr. 4, lot 3, identificat cu I.E. 107414, (afectat de dreptul de folosință dobândit în baza contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros autentificat cu nr. 3333/22.12.2021 la BIN Șerban Mihaela Lavinia, prețul minim de pornire a vânzării este de 63 euro/mp fără T.V.A.), vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 152 din 30 iunie 2022 și nr. 195 din 31 august 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.
2.6 nuda proprietate a terenului în suprafață de 2818 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Republicii nr. 32A identificat cu I.E. 107427, (afectat de dreptul de folosință dobândit în baza contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros autentificat cu nr. 3333/22.12.2021 la BIN Șerban Mihaela Lavinia prețul minim de pornire a vânzării este de 104 euro/mp fără T.V.A.), vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 153 din 30 iunie 2022 și nr. 196 din 31 august 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc in caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare verbală, Direcția Economică, compartimentul Taxe și Impozite, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud, județul Constanța.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcția Economică, compartimentul Taxe și Impozite, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud, județul Constanța, începând cu data de 26 septembrie 2022.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 110 lei/exemplar, care se achita la casierie.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11 octombrie 2022, ora 16.00

4. Informaţii privind ofertele: se regăsesc in caietul de sarcini.
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 19 octombrie 2022, ora 16.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Progresului, nr. 1, la Registratură.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar, conform caietului de sarcini.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 20 octombrie 2022, ora 11:00, Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Avram Iancu nr. 2, în sala de ședințe

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Constanţa, Secţia Contencios și administrativ fiscal, Constanța, Strada Traian, nr.31, tel. 0241606597, int. 247, Fax: 0241617413, E-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro

PRIMAR, SERBAN Robert-Nicolae
SECRETAR GENERAL, PREOTEASA Gabriel
DIRECTIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
DIRECTOR EXECUTIV, MANEA Daniel
Întocmit, Inspector NEGREA Claudiu
REDACTAT, Inspector NEGREA Claudiu/2 ex.

Anunțul curent face parte din : Licitatii Imobiliare
Sari la conținut