Anunt nr. 17116 din 30.06.2022

1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Eforie, str. Progresului nr. 1, Eforie Sud, judeţul Constanța, telefon 0241748149, fax 0241748979 , email secretariat@primariaeforie.ro

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie vândute:

2.1 imobil teren în suprafață de 18 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Arges, identificat cu I.E. 107517, (teren parțial împrejmuit, prețul minim de pornire a vânzării este de 36 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 155 din 22 iulie 2021 și nr. 116 din 31 mai 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.2 imobil teren în suprafață de 459 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Nord, str. Republicii, identificat cu numărul cadastral 1223 înscris in cartea funciara 380 sp., (teren ocupat de activul spațiu comercial, prețul minim de pornire a vânzării este de 228 euro/mp fără T.V.A.), vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 227 din 16 septembrie 2021 și nr. 117 din 31 mai 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.3 imobil teren în suprafață de 10 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Arges, identificat cu I.E. 104844, ( fără acces la drum public, prețul minim de pornire a vânzării este de 35 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 228 din 16 septembrie 2021 și nr. 118 din 31 mai 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.4 imobil teren în suprafață de 450 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Serei, (prețul minim de pornire a vânzării este de 81 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 101 din 14 aprilie 2021 și nr. 134 din 31 mai 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.5 imobil teren în suprafață de 300 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Saturn nr. 11 (prețul minim de pornire a vânzării este de 54 euro/mp fără T.V.A.), vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 14 din 31 ianuarie 2022 și nr. 157 din 30 iunie 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.6 imobil teren în suprafață de 12 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Transilvaniei nr. 27B (prețul minim de pornire a vânzării este de 39 euro/mp fără T.V.A.), vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 159 din 22 iulie 2021 (poziția 2 din anexă) și nr. 158 din 30 iunie 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare verbală.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcția Economică, compartimentul Taxe și Impozite, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud, începând cu data de 11 iulie 2022.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 110 lei/exemplar, care se achita la casierie.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 19 iulie 2022, ora 16.00

4. Informaţii privind ofertele: Actele doveditoare privind calitățile și capacitățile cerute ofertanților, precum și durata prin care ofertanții rămân angajați prin termenii ofertei lor, vor fi conforme cu prevederile instrucțiunilor pentru ofertanți.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 27 iulie /2022, ora 16.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Progresului, nr. 1, la Registratură, incepand cu data de 04,07,2022.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar, conform caietului de sarcini.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 28 iulie 2022, ora 11:00 în sala de ședințe a Consiliului Local, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Constanţa, Secţia Contencios și administrativ fiscal, Constanța, Strada Traian, nr.31, tel. 0241606597, int. 247, Fax: 0241617413, E-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro

 

PRIMAR, Serban Robert-Nicolae

SECRETAR GENERAL – Preoteasa Gabriel

DIRECTIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

DIRECTOR EXECUTIV – ManeaDaniel

Întocmit Inspector NEGREA Claudiu

REDACTAT Inspector NEGREA Claudiu/2 ex.

Anunțul curent face parte din : Licitatii Imobiliare
Sari la conținut