ANUNT Nr.  15453  din 12.06.2023

1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Eforie, str. Progresului nr. 1, Eforie Sud, judeţul Constanța, telefon 0241748149, fax 0241748979 , email secretariat@primariaeforie.ro

 

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie vândute:

2.1. imobil teren în suprafață de  172 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Nord, strada aleea Belona Vraja Marii, identificat cu I.E. 107086, (face obiectul HCL 92/14.04.2022 prin care s-a aprobat instituirea unui drept de servitute de trecere pentru efectuarea de lucrări de construire în favoarea proprietarului imobilului cu I.E. 102223 pe perioada de valabilitate a autorizației de construire emisă conform Certificatului de Urbanism 326/20.09.2021, prețul minim de pornire a vânzării este de 472 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 294 din 21 decembrie 2022, a Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 51 din 30 martie 2023, a Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 54 din 10.04.2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.2. imobil teren în suprafață de  62 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Nord, strada aleea Belona Vraja Marii, identificat cu I.E. 107076, (face obiectul HCL 92/14.04.2022 prin care s-a aprobat instituirea unui drept de servitute de trecere pentru efectuarea de lucrări de construire în favoarea proprietarului imobilului cu I.E. 102223 pe perioada de valabilitate a autorizației de construire emisă conform Certificatului de Urbanism 326/20.09.2021, prețul minim de pornire a vânzării este de 213 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 295 din 21 decembrie 2022, a Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 51 din 30 martie 2023, a Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 54 din 10.04.2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 ulie 2019.

2.3. imobil teren în suprafață de  127 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Nord, strada aleea Belona Vraja Marii, identificat cu I.E. 106745, (pe acest teren se va asigura servitute de trecere pentru imobilul cu I.E. 102091, prețul minim de pornire a vânzării este de 411 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 302 din 21 decembrie 2022, a Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 51 din 30 martie 2023, a Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 54 din 10.04.2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.4. imobil teren în suprafață de  50 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Nord, strada aleea Belona Vraja Marii, identificat cu I.E. 106721, (pe acest teren se va asigura servitute de trecere pentru imobilul cu I.E. 102091, prețul minim de pornire a vânzării este de 340 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 304 din 21 decembrie 2022, a Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 51 din 30 martie 2023, a Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 54 din 10.04.2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.5. imobil teren în suprafață de  35 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Nord, strada aleea Freziei, identificat cu I.E. 107635, prețul minim de pornire a vânzării este de 72 euro/mp fără T.V.A., vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 77 din 26 aprilie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.6. imobil teren în suprafață de 531 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Arges nr. 35, identificat cu I.E. 107634, prețul minim de pornire a vânzării este de 53 euro/mp fără T.V.A., vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 78 din 26 aprilie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.7. imobil teren în suprafață de  300 mp (291 mp din masuratori) care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Atlas nr. 51, identificat cu I.E. 107689, (prețul minim de pornire a vânzării este de 86 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 105 din 30 mai 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.8. imobil teren în suprafață de  33 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Transilvaniei nr. 18B, identificat cu I.E. 107574, (terenul este imprejmuit partial, prețul minim de pornire a vânzării este de 56 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 106 din 30 mai 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.9 imobil teren în suprafață de  32 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Carmen Sylva nr. 25B, identificat cu I.E. 107624, (prețul minim de pornire a vânzării este de 113 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 107 din 30 mai 2023, a Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 51 din 30 martie 2023, a Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 54 din 10.04.2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.10 imobil teren în suprafață de  161 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Sud, strada Carmen Sylva nr. 21, identificat cu I.E. 107419, (terenul este afectat de contract de concesiune nr. 10/13.02.1997 valabil 25 de ani pentru teren in suprafata de 62,5 mp, autorizatia de construire nr. 8/15.01.1998 pentru construire spatiu comercial P+1E cu proces verbal de receptie partiala nr. 1592/22.02.199? la stadiul parter locuinta, constructie P+1E cu suprafata construita la sol de 94 mp si suprafata construita desfasurata de 180 mp, constructie anexa parter cu suprafata construita desfasurata de 2 mp, este partial imprejmuit; Constructia P+1E cu suprafata construita la sol de 94 mp si suprafata construita desfasurata de 180 mp, anexa parter cu suprafata construita desfasurata de 2 mp si imprejmuirea nu fac obiectul vanzarii, prețul minim de pornire a vânzării este de 150 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 108 din 30 mai 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare verbală, Direcția Economică, compartimentul Taxe și Impozite, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud, județul Constanța.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  Direcția Economică, compartimentul Taxe și Impozite, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud, județul Constanța, incepand cu 19.06.2023.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 110 lei/exemplar, care se achita la casierie, incepand cu 19.06.2023.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.07.2023, ora 16.00

 

4. Informaţii privind ofertele: se regăsesc in caietul de sarcini.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 11.07.2023, ora 16.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Progresului, nr. 1, la Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar, conform caietului de sarcini.

 

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 12.07.2023, ora 10:00, Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Avram Iancu nr. 2, în sala de ședințe

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Constanţa, Secţia Contencios și administrativ fiscal, Constanța, Strada Traian, nr.31, tel. 0241606597, int. 247, Fax: 0241617413, E-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro

 

PRIMAR,

SERBAN Robert-Nicolae

SECRETAR GENERAL

PREOTEASA Gabriel

DIRECTIA ADMINISTRAREA

DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

DIRECTOR EXECUTIV

MANEA Daniel

Întocmit si redactat

Inspector NEGREA Claudiu

Anunțul curent face parte din : Licitatii Imobiliare
Sari la conținut