ANUNT Nr. 12336 din 13.05.2022

1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Eforie, str. Progresului nr. 1, Eforie Sud, judeţul Constanța, telefon 0241748149, fax 0241748979 , email secretariat@primariaeforie.ro
2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie vândute:
2.1 imobil teren în suprafață de 1849 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Nord, strada Perla Mării, identificat cu I.E. 107498, (prețul minim de pornire a vânzării este de 160 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 120 din 31 mai 2021 și nr. 63 din 22 martie 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.
2.2 imobil teren în suprafață de 1112 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Nord, Aleea Dorobanților, (teren afectat de acces la hotel, acces la restaurant, alte amenajări, prețul minim de pornire a vânzării este de 244 euro/mp fără T.V.A.), vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 21 din 31 ianuarie 2022 și nr. 83 din 14 aprilie 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.
2.3 imobil teren în suprafață de 1227 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Nord, Aleea Dorobanților, (teren afectat de acces la hotel, terasă, alte amenajări, prețul minim de pornire a vânzării este de 205 euro/mp fără T.V.A.), vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 22 din 31 ianuarie 2022 și nr. 84 din 14 aprilie 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.
2.4 imobil teren în suprafață de 2313 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Nord, Aleea Dorobanților, (teren afectat de acces la active, 3 construcții provizorii, post trafo, prețul minim de pornire a vânzării este de 211 euro/mp fără T.V.A.), vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 23 din 31 ianuarie 2022 și nr. 85 din 14 aprilie 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.
2.5 imobil teren în suprafață de 436 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Nord, Aleea Dorobanților, (teren afectat de parcare amenajată, prețul minim de pornire a vânzării este de 224 euro/mp fără T.V.A.), vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 24 din 31 ianuarie 2022 și nr. 86 din 14 aprilie 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.
2.6 imobil teren în suprafață de 983 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Eforie Nord, Aleea Dorobanților, (teren afectat de amenajări, prețul minim de pornire a vânzării este de 200 euro/mp fără T.V.A.), vândut în baza Hotărârilor Consiliului Local Eforie nr. 25 din 31 ianuarie 2022 și nr. 87 din 14 aprilie 2022 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc in caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere de la sediul institutiei, Direcția Economică, compartimentul Taxe și Impozite.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Oraşul Eforie – Direcția Economică, compartimentul Taxe și Impozite, str. Avram Iancu nr. 2, localitatea Eforie Sud, județul Constanța, începând cu data de 23 mai 2022.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 110 lei/exemplar care se achită la casieria instituției.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 06/06/2022, ora 16.00
4. Informaţii privind ofertele: se regăsesc în caietul de sarcini.
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 15/06/2022, ora 16.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Progresului, nr. 1, la Registratură.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 16 iunie 2022, ora 11:00 în sala de ședințe a Consiliului Local al Orasului Eforie, str. Avram Iancu nr. 2, localitatea Eforie Sud.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Constanţa, Secţia Contencios și administrativ fiscal, Constanța, Strada Traian, nr.31, tel. 0241606597, int. 247, Fax: 0241617413, E-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro

PRIMAR,

SERBAN Robert-Nicolae

SECRETAR GENERAL

PREOTEASA Gabriel

DIRECTIA ADMINISTRAREA

DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

DIRECTOR EXECUTIV

MANEA Daniel

Întocmit
Inspector NEGREA Claudiu

REDACTAT
Inspector NEGREA Claudiu/2 ex.

Anunțul curent face parte din : Licitatii Imobiliare
Sari la conținut