Anunt licitatii imobiliare Nr. 6913 din 11.03.2024

1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Eforie, str. Progresului nr. 1, Eforie Sud, judeţul Constanța, telefon 0241748149, fax 0241748979 , email secretariat@primariaeforie.ro

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie vândute:

2.1. imobil teren în suprafață de 59 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Faleza nr. 88B, identificat cu I.E. 107770, (terenul este neconstruibil, prețul minim de pornire a vânzării este de 121 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 138 din 29 iunie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.2. imobil teren în suprafață de 60 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Republicii prin alee de acces nr. F.N., identificat cu I.E. 107698, (terenul este ocupat de construcții anexă, acestea nu fac obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 71 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 172 din 31 iulie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.3. imobil teren în suprafață de 290 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, bd. Ovidiu nr. 16A, identificat cu I.E. 103908, (pe acest teren se va asigura servitute de trecere pentru imobilul cu I.E. 103418, terenul este împrejmuit, împrejmuirea nu face obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 340 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 177 din 31 iulie 2023 actualizată prin Hotărârea Consiliului Local Eforie nr. 38 din 29 februarie 2024 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.4. imobil teren în suprafață de 269,70 mp (269 mp din măsurători) care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada Vasile Alecsandri F.N., identificat cu I.E. 101980, (pe acest se va asigura servitute de trecere pentru imobilul cu I.E. 101981, terenul este neconstruibil, terenul este împrejmuit, împrejmuirea nu face obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 177 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 178 din 31 iulie 2023 actualizată prin Hotărârea Consiliului Local Eforie nr. 38 din 29 februarie 2024 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.5. imobil teren în suprafață de 60 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, bulevardul Soarelui nr. F.N., identificat cu I.E. 107843, (terenul este neconstruibil, terenul este afectat de rețele edilitare, câștigătorul licitației va devia rețelele edilitare (apa, canalizare, gaze naturale) prin grija și pe cheltuiala lui, acestea nu fac obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 47 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 40 din 29 februarie 2024 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.6. imobil teren în suprafață de 175 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Nicolae Filipescu nr. F.N., identificat cu I.E. 108041, (terenul este neconstruibil, terenul este parțial împrejmuit, împrejmuirea nu face obiectul vânzării, terenul este afectat de rețele edilitare, câștigatorul licitației va devia rețelele edilitare prin grija și pe cheltuiala lui, acestea nu fac obiectul vânzării, prețul minim de pornire a vânzării este de 113 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 172 din 31 iulie 2023 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.7. imobil teren în suprafață de 9 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, Aleea Belona Vraja Marii nr. F.N., identificat cu I.E. 107232, (terenul este neconstruibil, pe acest se va asigura servitute de trecere pentru imobilul cu I.E. 101981, prețul minim de pornire a vânzării este de 309 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 43 din 29 februarie 2024 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

2.8. imobil teren în suprafață de 20 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, Aleea Belona Vraja Marii nr. F.N., identificat cu I.E. 107888, (terenul este neconstruibil, prețul minim de pornire a vânzării este de 336 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 44 din 29 februarie 2024 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 574 din 3 iulie 2019.

2.9. imobil teren în suprafață de 27 mp care aparține domeniului privat al orașului situat în Orașul Eforie, localitatea Eforie Nord, Aleea Bucovinei nr. F.N., identificat cu I.E. 107957, (terenul este neconstruibil, prețul minim de pornire a vânzării este de 95 euro/mp fără T.V.A.) vândut în baza Hotărârii Consiliului Local Eforie nr. 45 din 29 februarie 2024 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare verbală, Direcția Economică, compartimentul Taxe și Impozite, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud, județul Constanța, incepand cu data de 25.03.2024.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcția Economică, compartimentul Taxe și Impozite, str. Avram Iancu nr. 2, Eforie Sud, județul Constanța.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 110 lei/exemplar, care se achita la casierie.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.04.2024, ora 16.00

4. Informaţii privind ofertele: se regăsesc în documentația de atribuire.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 22.04.2024, ora 16.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Progresului, nr. 1, la Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 23.04.2024, ora 10:00, Orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Avram Iancu nr. 2, în sala de ședințe

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Constanţa, Secţia Contencios și administrativ fiscal, Constanța, Strada Traian, nr.31, tel. 0241606597, int. 247, Fax: 0241617413, E-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro

PRIMAR,
SERBAN Robert-Nicolae
SECRETAR GENERAL
PREOTEASA Gabriel

DIRECTIA ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
DIRECTOR EXECUTIV
MANEA Daniel
Întocmit si redactat
Inspector NEGREA Claudiu

Anunțul curent face parte din : Licitatii Imobiliare
Sari la conținut