Anunt incalzire 2019-2020

Începând cu data de 01 noiembrie 2019, familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri sau energie electrica şi ale căror venituri nete lunare pe membru de familie se situează până la 750 lei, vor depune la sediul Primăriei oraș Eforie din Eforie Sud, cererea – declaraţia pe propria răspundere însoţită de actele doveditoare privind:

COMPONENŢA FAMILIEI:

– acte de identitate (buletine, cărți de identitate)

– certificate de naştere ale copiilor

– certificat de căsătorie/deces

– act din care să rezulte încredinţarea/plasamentul copilului

– adeverinţă elev/student (cu menţiunea tipului de bursă acordat)

– alte acte doveditoare privind componenţa familiei

VENITURILE REALIZATE:

Se iau în calcul toate veniturile nete realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, cu excepţia: ajutorului social prevăzut de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, burselor de studiu, burselor sociale, a sumelor provenite prin Programul „Bani de liceu”, buget personal complementar prevăzut în Legea nr. 448/2006, şi alocaţia de susţinere prevăzută de Legea nr. 277/2010.

Se vor prezenta:

– adeverinţe cu salariul net (cu menţiunea-bonuri de masă în cuantum de..)

– cupon pensie

– cupon indemnizaţie handicap

– cupon/adeverinţă-indemnizaţie/stimulent pentru creşterea copilului

– cupon alocaţie plasament

– cupon şomaj

– orice alte acte doveditoare pentru sume provenite din alte surse;

Pentru persoanele care nu realizează niciun venit:

– adeverinţă de venit de la Adm. Finanţelor Publice Oraş Eforie

BUNURILE MOBILE ȘI IMOBILE DEȚINUTE

– certificate de atestare fiscală (pentru toți membrii majori ai familiei)

Titularul ajutorului de încălzire cu energie electrică trebuie:

– să atașeze copie după factura ENEL în care să fie menționat codul de client și codul Eneltel;

– să fie în același timp titularul actului de proprietate/contractului de închiriere a locuintei și al contractului de furnizare a energiei electrice.

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri trebuie

– să fie titularul actului de proprietate sau contractului de închiriere al locuinţei.
Lipsa oricărui document/act doveditor, duce la neîndeplinirea condiţiilor impuse de lege, respectiv neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

Cum puteți intra în posesia FORMULARELOR DE CERERE/DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (începând cu data de 31.10.2019)

– sediul Primăriei – Eforie Sud, str. Progresului, nr. 1

– Centrul de Relații cu Publicul din Eforie Nord, Complex „Flacăra”

Nivelele de venituri si cuantumurile ajutoarelor 2019-2020 – consultati documentul oficial la linkul urmator

Anunt lemne 2019-2020 – consultati documentul oficial la linkul urmator

Anexa 4 lista bunuri – consultati documentul oficial la linkul urmator

Anunțul curent face parte din : Anunt Public
Sari la conținut