anunt examen promovare in clasa

Având în vedere prevederile art.477, art.480-481, art 599 și art 618 alin.(23) din Ordonanța de Urgență a guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale hotărârii guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificărileși completările ulterioare, Primăria Orașului Eforie organizează la sediul instituției  din strada Avram Iancu nr 3- Direcția Economica examen de promovare în clasă pentru:

Nr crt Functia publică deținută  (înainte de examenul de promovare) clasa Gradul professional deținut Structura funcțională
1 referent III asistent Comp. Stare Civila

Condiţiile de participare la examen:

Candidaţii înscrişi la examenul de promovare în clasă trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.480 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

  1. a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcţionarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
  2. b) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Orașului Eforie , la Compartimentul  Resurse Umane, în termen de 5 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 04.12.2023–08.12.2023, inclusiv, conțin în mod obligatoriu următoarele documente:

a)Cererea de înscriere la examenul de promovare în clasă;

  1. b) diploma de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;
  2. c) adeverința/ document din care să reiasă situația disciplinară a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii;

Copiile actelor de mai sus se prezintă în formă legalizată sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Calendarul de desfășurare a concursului:

  1. Proba scrisă, în data de 20 decembrie 2023, ora 12.00, la sediul Primăriei orașului Eforie- din Eforie Sud , strada Avram Iancu nr 3
  2. Proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

Bibliografia este cea prezentată în anexă.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de înscriere:

-adresa de corespondență: str.Progresului nr 1, Eforie Sud -telefon 0241 748633-Compartiment Resurse Umane;

-persoana de contact: Gheorghe Gabriela-Florentina, inspector-secretarul comisiei de concurs.

 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

 

Nr crt BIBLIOGRAFIE TEMATICA
Bibliografie generală
1 Constituţia României, republicată Drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale
2 O.U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ ,

 

Titlul I și II ale părții a VIa- Statutul funcționarilor publici
3 O. G nr 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

Capitolul I.Principii și definiții
4 Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

Capitolul II- Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii
Bibliografie specifica:

 

5 Legea nr 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

integral
6 H.G. nr 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;

 

integral
7 Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată;

 

Cartea a II-a Despre familie) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil*
8 Regulamentul nr 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR);

 

integral

 

Anunțul curent face parte din : Concursuri
Sari la conținut