ANUNT

Primăria Eforie organizeaza în perioada 15-17 aprilie 2015 concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat- Compartiment Autorizare si Monitorizare Agenti Economici.

Concursul de recrutare constă în 3 etape:

a)     selecţia dosarelor

b)    proba scrisă

c)     interviul

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primariei Orasului Eforie

-selectia dosarelor va avea loc în maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere

-proba scrisa se va desfăşura în data de 15.04.2015 ora 9.00

-interviul se va desfăşura în data de 17.04.2015 ora 13.00

Dosarul de inscriere va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi actualizată:

–  formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
– copia actului de identitate,
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice

– cazierul judiciar

-adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

-Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

 

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

Condiţiile generale pentru participarea la concurs sunt prevăzute în articolul 54 din Legea nr 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată

Condiţiile specifice privind ocuparea postului de inspector, clasa I, grad profesional principal sunt:

– pregătirea de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta din domeniul stiintelor economice, juridice sau de administatie publica

–         vechime în specialitatea studiilor – 5 ani vechime.

 

Bibliografia este anexata prezentei .

Persoana de contact (pentru informaţii suplimentare): Gheorghe Gabriela-Florentina , tel.0241748633./int.107

 

BIBLIOGRAFIE

 

Pentru concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector principal in cadrul Compartimentului Autorizare si Monitorizare Agenti Economici

 

–         Constituţia României

–         Legea nr. 215/23 aprilie 2001 ,republicată şi actualizată, a administraţiei publice locale

–         Legea nr. 188/1999, republicată şi actualizată, privind Statutul functionarilor publici

–         Legea nr 7/2004, republicată şi actualizată, privind codul de conduită al funcţionarilor publici

–         Legea 287/2009 – Codul Civil

–         HG 904/2002- privind atestarea domeniului public al judetului Constanta, precum si al municipiilor, oraselor, comunelor din judetul Constanta

–         Legea 571/2003- privind codul fiscal- taxe locale

–         Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

–         Legea 50/1991- privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor

–         OG 99/2000- privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare

–         OG 27/2002- privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

–         OG 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor

 

 

 

Skip to content