Anunt achizitie SKIJET

 U.A.T. ORAŞUL EFORIE cu sediul în Eforie Sud, str. Progresului nr. 1, judeţul Constanţa, telefon 0241 748 633, fax 0241 748 797, în calitate de autoritate contractantă, intenţionează să achiziţioneze prin achiziţie directă în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, o ambarcaţiune de salvare – skijet, cu respectarea specificaţiilor tehnice din prezentul caiet de sarcini:

CAIET DE SARCINI – ACHIZIŢIA SKIJET

 1. Codul de clasificare – 345222200-4 “ambarcaţiuni de salvare”
 2. Obiectul contractului de achiziţie – livrarea unui skijet destinat activităţii de salvare acvatică, care să îndeplinească specificaţiile tehnice din prezentul caiet de sarcini
 3. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie – achiziţie directă, conform prevederilor Legii nr. 98/2016
 4. Modul de finalizare a achiziţiei directe – încheierea unui contract furnizare
 5. Valoarea estimată – între 75.000, 00 lei fără TVA şi 132.000 lei fără TVA
 6. Preţul contractului este exprimat în lei, fără TVA. Nu se va accepta actualizarea preţului contractului. Limita superioară a valorii estimate a contractului reprezintă preţul maxim pentru care va fi atribuit contractul
 7. Sursa de finanţare – bugetul de stat prin bugetul local al oraşului Eforie
 8. Criteriul de atribuire – preţul cel mai scăzut – pentru produsul conform cu specificaţiile solicitate prin prezentul caiet de sarcini;
 9. Data limita pentru depunerea ofertelor – 5 zile de la publicarea anunţului în sistemul electronic de achiziţii publice.
 10. Perioada de valabilitate a ofertelor – 30 de zile.
 11. Limba de redactare a ofertei – limba română.
 12. Termen de livrare – termenul limita de livrare estate de 10 zile (zece) zile de la adata încheierii contractului.
 13. Modul de transmitere a ofertei – pe adresa de email secretariat@primariaeforie.ro prin poştă – la adresa U.A.T. ORAŞUL EFORIE cu sediul în Eforie Sud, str. Progresului nr. 1, judeţul Constanţa, cod postal 905361 sau depunere a registratura instituţiei.
 14. Prezentarea ofertei – oferta se va elabora în baza prezentului caietului de sarcini. Oferta tehnică şi propunerea financiară se vor transmite pe adresa de email secretariat@primariaeforie.ro , prin poştă – la adresa U.A.T. ORAŞUL EFORIE cu sediul în Eforie Sud, str. Progresului nr. 1, judeţul Constanţa, cod poştal 905361 sau se depun la registratura instituţiei.
 15. Desfăşurarea achiziţiei – anunţ în sistemul electronic de achiziţii publice
 16. Condiţii de calificare pentru ofertanţi:
  • Capacitatea de exercitare a activităţii profesională:
   1. Operatorii economici vor face dovada că au în obiectul de activitate comercializarea de produse care fac obiectul prezentului caiet de sarcini prin prezentarea Certificatul de Inregistrare al societăţii, Statutul/Actul Constitutiv şi, dacă este cazul, Certificate Constatatoare emise de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
  • Capacitatea economică şi financiară
   1. Ofertanţii vor face dovada achitării garanţiei de participare în valoare de 1% din limita superioară a valoarii estimate a contractului, respectiv suma de 320,00 lei. Garanţia de participare se constituie în lei, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România în condiţiile legii. Perioada de valabilitate a garanţiei de participare este de 90 de zile.
  • Capacitatea tehnică şi profesională
   1. Operatorii economici vor face dovada, prin prezentarea de înscrisuri autentice, că au calitatea producători sau reprezentanţi acreditaţi/autorizaţi ai producătorilor care tranzacţionează pe piaţă skijet-uri care îndeplinesc cerinţele din prezentul caiet de sarcini
   2. Operatorii economici vor prezenta înscrisuri cu privire la proveninţa produsului (certificate de autenticitate/de conformitate) şi vor face precizări clare cu privire la perioada de garanţie acordată produsului livrat precum şi cu privire la eventuale intervenţii de natura îmbunătăţirilor şi reparaţiilor acestuia – lista cu operatorii care asigură service al reprezentanţei (sau există parteneri agreaţi etc.).
 17. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon/fax 0241/748281 int. 109; persoană de contact fiind d-ra consilier achiziţii publice Rapotan Mihaela sau dl. Inspector Zambilă Lucian la adresa de email secretariat@primariaeforie.ro.

 

 1. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA GARANŢIA DE PARTICIPARE

 Ofertantul trebuie să prezinte împreună cu oferta o garanție de participare în sumă de 1.320,00 lei valabilă pentru o perioadă de 90 de zile calculate de la termenul comunicat inițial pentru depunerea ofertelor (amendamentele pentru prelungirea termenului de depunere a ofertelor nu sunt luate în considerare).

Regula privind modalitatea de constituire a garanției de participare este:

 1. virament bancar,
 2. instrument de garantare emis de către o bancă sau de către o societate de asigurări, care nu se află în situaţii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în condiţiile legii.

Acolo unde un instrument de garantare este utilizat ca modalitate de constituire a garanției de participare, acesta trebuie să fie:

 1. emis fie ca “scrisoare de garanție bancară” sau ca „asigurare de garanție”,
 2. prezentat în original, împreună cu Oferta,
 3. în suma și moneda indicată,
 4. valabil pentru perioada indicată,
 5. irevocabil,
 6. în formă necondiționată, și anume instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata se va realiza necondiţionat, la prima solicitare a Autorității Contractante pe baza declarației sale, în calitate de beneficiar al instrumentului de garantare, dacă Ofertantul se află în una dintre situațiile care determină reținerea garanției de participare.

Pentru garanția constituită prin transfer bancar, se va utiliza contul: RO19TREZ2365006XXX000022 deschis la Trezoreria Eforie, beneficiar Oraşul Eforie, cod fiscal 4617794.

Situațiile care determină reținerea garanției de participare sunt:

 1. Ofertantul și-a retras Oferta în perioada de valabilitate a Ofertei indicată în anunțul de participare sau orice perioadă de valabilitate modificată printr-un amendament/printr-o erată la anunțul de participare;
 2. Ofertantul nu constituie garanţia de bună execuţie:
  1. în perioada de valabilitate a Ofertei,
  2. în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului
 3. a refuzat să semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei, în cazul în care oferta prezentată de ofertant a fost declarată Ofertă câștigătoare.

Orice prelungire a perioadei de valabilitate a Ofertei solicitată de către Autoritatea Contractantă și acceptată de către Ofertant presupune o prelungire a perioadei de valabilitate a garanției de participare.

O Ofertă care nu este însoțită de dovada constituirii garanției de participare conform instrucțiunilor, va fi respinsă de către Autoritatea Contractantă la momentul deschiderii Ofertelor (accesarea Ofertelor în SEAP după expirarea termenului de transmitere a Ofertelor).

Oferta nu este respinsă la momentul accesării acesteia atunci când garanția de participare:

 1. constituită ca instrument de garantare este prezentată conform instrucțiunilor, dar sub altă formă, sumă sau perioadă de valabilitate decât cele solicitate. În situația în care Ofertantul nu remediază, la solicitarea Autorității Contractante sau din proprie inițiativă aspectele legate de forma, suma sau perioada de valabilitate a instrumentului de garantare în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la solicitarea Autorității Contractante, Oferta prezentată este considerată inacceptabilă și nu mai este luată în considerare în procesul de evaluare,
 2. constituită prin virament bancar nu acoperă nivelul/suma stabilită prin caietul de sarcini.
 3. constituită prin depunere la casieria unitatii nu acoperă suma stabilită prin Anunțul de Participare.

Garanția de participare se restituie de către Autoritatea Contractantă, după cum urmează:

 1. Ofertantului câștigător, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie de către acesta,
 2. Ofertantului câștigător, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării Contractului, în cazul unei proceduri de atribuire a unui Contract pentru care nu este obligatorie constituirea garanţiei de bună execuţie,
 3. Ofertantului a cărui Ofertă nu a fost stabilită câştigătoare, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării Contractului cu Ofertantul desemnat căștigător, sau, în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea de către Autoritatea Contractantă a unei solicitări exprese din partea Ofertantului pentru restituirea acesteia,
 4. Tuturor Ofertanților care au constituit o garanție de participare, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a unei contestaţii cu privire la decizia Autorității Contractante de a anula procedura de atribuire, atunci când nu s-a depus nici o contestație în legătură cu decizia Autorității Contractante de a anula procedura.

  III. SPECIFICAŢII TEHNICE ALE PRODUSULUI

 1. Denumire produs – SKIJET destinat activităţii de salvare acvatică (salvamar), dotat cu bandou gonflabil pentru menţinerea stabilităţii şi flotabilităţii şi cu platformă integrată (tip targă de salvare) de min 1.25 mp (cu bandoul umflat).
 2. Model: SAFERUNNER, RESCUERUNNER sau similar
 3. Lungime: între 3.2 – 4.5 m
 4. Laţime: între 1.5 – 1.8 m
 5. Înălţime: max 1.5 m;
 6. Greutate: între 300 – 350 kg;
 7. Pescaj: 0.3 – 0.5 m
 8. Capacitate de încărcare: între 285 – 350 kg
 9. Viteză maximă: min 35 Knots
 10. Motorizare: min 85KW – YAMAHA WAVERUNNER sau echivalent existent pe piaţă
 11. Capacitate rezervor: min 50 l
 12. Documente care însoţesc produsul:
  1. Manual de utilizare: tradus în limba română /Carte tehnică a produsului: traducere în limba română
  2. Certificat de conformitate;
  3. Certificat de conformitate eliberat de producător: tradus în limba română
  4. Certificat de garanţie

Download (DOCX, 179KB)

Anunțul curent face parte din : Achizitii Publice
Sari la conținut