ANUNT

Nr.inreg. 9224 din 04.05.2020

Aprobat,

SERBAN ROBERT NICOLAE

Primar

Obiectul contractului: servicii de informare si publicitate a proiectului cu titlul “INFIINTAREA CENTRULUI PENTRU SERVICII CULTURALE, EDUCATIONALE SI RECREATIVE – ION MOVILA – SI IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE IN EFORIE NORD”

– finantat in cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020; AXA PRIORITARĂ 13: SPRIJINIREA REGENERĂRII ORAȘELOR MICI ȘI MIJLOCII; PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9B: PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE, COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A ORICĂREI FORME DE DISCRIMINARE; OBIECTIV SPECIFIC: ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI ÎN ORAŞELE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA –

Cod SMIS 125840;

Contract de finantare nr.5318 din 24.04.2020.

Autoritatea contractantă: ORASUL EFORIE

Adresa: Localitatea Eforie Sud, Str. Progresului, nr. 1, judeţul Constanţa

INTRODUCERE

Prezentul anunt de intentie contine indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica corespunzator cu necesitatile autoritatii contractante. Prevederile din Caietul de sarcini referitoare la cerintele privind prestarea serviciilor sunt MINIME si OBLIGATORII, nerespectarea lor ducand la respingerea ofertei.

Scurtă descriere a proiectului

„INFIINTAREA CENTRULUI PENTRU SERVICII CULTURALE, EDUCATIONALE SI RECREATIVE – ION MOVILA – SI IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE IN EFORIE NORD”

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului il constituie imbunatatirea calitatii vietii in Orasul Eforie, jud. Constanta, prin crearea centrului multifunctional, pentru servicii culturale, educationale si recreative Ion Movila. De asemenea, prin reabilitarea infrastructurii rutiere din Orasul Eforie se va imbunatati simtitor calitatea vietii, atat a locuitorilor permanenti, cat si ai turistilor care viziteaza zona.

Obiectivele specifice ale proiectului

Crearea centrului pentru servicii culturale, educationale si recreative Ion Movila
Reabilitarea infrastructurii rutiere in Eforie Nord.

Cerintele specifice serviciilor de informare si publicitate ce se vor achiziționa:

Achizitia serviciilor de informare si publicitate a proiectului pentru obiectivul finantat se va realiza conform prevederilor legale aplicabile in vigoare. Procedura de atribuire a serviciilor de realizare a materialelor de informare si publicitate va respecta principiile achizitiei.

Solicitantul va asigura o vizibilitate potrivită și o promovare adecvată a obiectivelor, rezultatelor obținute în cadrul proiectului de finanțare, în conformitate cu prevederile contractuale și instrucțiunile cuprinse în Manualul de Identitate Vizuală a POR.

Oferta tehnica – financiara

Oferta tehnica – financiara va respecta cerintele tehnice si cantitatile asa cum sunt prevazute in prezentul anunt de intentie si anume:
se vor realiza 2 anunturi in publicatii online privind lansarea si finalizarea proiectului si panourile de informare obligatorii -temporar (dimensiune 3 m /2 m) si final – 80 cm / 50 cm).

Toate materialele utilizate in cadrul campaniei de promovare a obiectivului finantat vor fi realizate in conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală pentru POR 2014-2020.

Predare și receptie a documentației

Predarea se va efectua obligatoriu prin delegat din partea firmei, nu prin firma de curierat sau prin sofer, astfel incat sa poata fi respectata clauza privind intocmirea procesului verbal de predare-primire si receptie semnat de ambele parti.

Modalitati de plata

Plata serviciilor se va realiza esalonat pe perioada derularii contractului.

Termen limita primire oferte: 07.05.2020, ora 09:00

Ofertele se depun la registratura Primariei Orasului Eforie, din strada Progresului nr.1, Eforie Sud.

Achiziția se va realiza prin încheierea unui contract de achiziție publică/factură/comandă în conformitate cu prevederile legale art. 43 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertantul castigator va fi selectat din catalogul electronic.

INTOCMIT

Sef SAEP

CRETU Cecilia

Anunțul curent face parte din : Proiecte Anunturi
Sari la conținut